Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 225 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. 

Τα έργα που επιλέχθηκαν υποβλήθηκαν από δικαιούχους και στα 28 κράτη μέλη και καλύπτουν δράσεις στους τομείς της διατήρησης της φύσης, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα σε όλη την ΕΕ. 

Συνολικά, τα έργα αντιπροσωπεύουν μια συνολική επένδυση ύψους 589,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 282,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή έλαβε 1 468 αιτήσεις, στο πλαίσιο της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Από τις αιτήσεις αυτές, 225 επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση, μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.

Τα 5 έργα του LIFE+ 2013 στην Ελλάδα, ύψους 7,1 εκατ. ευρώ:

LIFE+ Ενημέρωση και επικοινωνία (2 έργα – 1,8 εκατ.)

LIFE Natura2000ValueCrete (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): Tο έργο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης για ορισμένες τοποθεσίες που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 στην Κρήτη, την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη του κοινωνικοοικονομικού κόστους που απορρέει από την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Κρήτη.

LIFE – INFOCYCLE (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ): Tο έργο αυτό έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μικρής ποσότητας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι ενέργειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών των εταίρων που συμμετέχουν σε υπάρχον σύστημα συλλογικής ανακύκλωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, προβλέπονται διάφορες ενέργειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του τοπικού κοινού ως προς τους κινδύνους από τη μη ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ.

LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση (2 έργα – 4,1 εκατ.)

LIFE BIODELEAR (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»): Tο έργο έχει σκοπό τη χάραξη στρατηγικής για μια ορθολογική, ολοκληρωμένη και, περιβαλλοντικά, αειφόρο διαχείριση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μύγας της Μεσογείου στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης και έχει ως παράδειγμα την καλλιέργεια οπωροφόρων. Θα χρησιμοποιήσει μια πρωτότυπη, φιλοπεριβαλλοντική και φθηνή τροφιμοπαγίδα (Βιοδέλεαρ), η οποία θεωρείται ευρεσιτεχνία για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για μια παγίδα μη τοξική για τον άνθρωπο, η οποία ελκύει επιλεκτικά τις θηλυκές μύγες χωρίς να επηρεάζει σχεδόν κανένα άλλο έντομο.

LIFE FOODPRINT (Γιώτης ΑΕ): Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η αξιολόγηση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα του κλάδου της ζαχαροπλαστικής και των προϊόντων αλευροποιίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού. Το έργο θα υλοποιηθεί με μια επίδειξη μεγάλης κλίμακας, σε έξι εταιρείες ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αλευροποιίας στην Ελλάδα και την Ιταλία, ώστε να αξιολογηθεί το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ορισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού· να εντοπιστούν οι παράγοντες, στην αλυσίδα εφοδιασμού, που αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· και να αναπτυχθούν προγράμματα μετριασμού για καθεμία από τις εταιρείες τροφίμων και τα προϊόντα τους με κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα. (Αφορά την κλιματική αλλαγή).

LIFE+ Φύση (1 έργο – 1,2 εκατ.)

LIFE ElClimA (Πανεπιστήμιο Πατρών – Επιτροπή ερευνών): Tο έργο στοχεύει στο να διευκολύνει την προσαρμογή του μαυροπετρίτη, ενός αποδημητικού γερακιού της Μεσογείου, στην τρέχουσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή. Σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν στη βελτίωση των επιδόσεων αναπαραγωγής του είδους καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των περιοχών χορτονομής.