Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περι-φέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος στην 3η διακρατική συνάντηση, για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων», στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, που συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Wadowice της Πολωνίας στις 19 και 20 Ιουνίου 2014. Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος, ο βαθμός υλοποίησης των παραδοτέων και η οργάνωση της διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του αναλυτικού καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος (curriculum) που βασίστηκε στα αποτελέσματα της έρευνας, που προηγήθηκε και ολοκληρώθηκε από το Centro Machiavelli στη Φλωρεντία. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις εκπαιδευτών τεχνικής εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες του σχεδίου.

Η τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Αύγουστο. Στην παρούσα φάση και πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά υλικά (training materials) του προγράμματος, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές της τεχνικής εκπαίδευσης να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το καινοτόμο σχέδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερχόμενο φθινόπωρο θα ξεκινήσει η εφαρμογή του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε εκπαιδευτές της τεχνικής εκπαίδευσης από πιστοποιημένους Ψυχοδραματιστές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως επιστημονικοί συνεργάτες.

Τον επικεφαλής εταίρο του σχεδίου το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη συνάντη-ση εκπροσώπησαν οι κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος ως συντονιστής του σχεδίου, ο κ. Δαράκης Μιχάλης ως επιστημονικός υπεύθυνος και ο κ. Νικολουδάκης Γεώργιος ως οικονομικός υπεύθυνος. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι έξι (6) εταίροι από τις τέσσερεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).

Το έργο έχει συνολική διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.