Δωρεάν παροχές περίθαλψης, όπως διευκρινίζει η διοίκηση του ΟΑΕΕ, δικαιούνται οι 22.833 ελεύθεροι επαγγελματίες, που διέκοψαν την ασφάλιση τους τα έτη 2011, 2012, 2013.

Οι οφειλέτες χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, για να διαπιστωθεί επιπλέον ότι δεν έτυχαν περίθαλψης ως άνεργοι, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, βάσει του νόμου της ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι οι ενεργοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανέρχονται σε 65.835, δεν απαιτείται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας,

Όμως, για τα προστατευόμενα μέλη και των ενεργών και των οφειλετών χρειάζεται να προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του, για την διαπίστωση των προϋποθέσεων -και προσκόμιση δικαιολογητικών όπου απαιτείται προκειμένου να καταχωρηθούν τα μέλη στο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικών δηλώσεων, εφόσον με την συνδρομή της ΗΔΙΚΑ και της Γ.Γ.Π.Σ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη, την μείωση της γραφειοκρατίας, την ασφάλεια των δεδομένων.

protothema.gr