Ως μια τυπική διαδικασία, η οποία - ουσιαστικά - έχει μόνο ενδοπαραταξιακό ενδιαφέρον, μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή εκλογή των Προεδρείων και των μελών Επιτροπών σε όλες τις Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας.

Στην Κρήτη, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 11:30 το πρωί, ενώ σε ότι αφορά στους Δήμους, οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνουν άλλες το πρωί και άλλες το απόγευμα.

Η θητεία όσων εκλεγούν σήμερα θα είναι για 2,5 χρόνια ενώ οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών συνοπτικά αναφέρουν τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου περιφερειακού συµβουλίου

Το περιφερειακό συµβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώµα. Η συγκρότηση του περιφερειακού συµβουλίου σε σώµα γίνεται µε την εκλογή του προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την πλειοψηφία, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα, οι οποίοι προέρχονται από την µειοψηφία. 

Η διάρκεια της θητείας του προεδρείου είναι δυόµιση έτη. 

Η εκλογή των µελών του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται την πρώτη Κυριακή του µηνός Σεπτεµβρίου, κατά το πρώτο έτος έναρξης της περιφερειακής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου κατά το τρίτο έτος αυτής. . Εποµένως, την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014, συγκαλείται το συµβούλιο σε συνεδρίαση για την εκλογή των µελών του προεδρείου για το πρώτο ήµισυ θητείας των περιφερειακών αρχών και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 για την εκλογή των µελών του προεδρείου για το δεύτερο ήµισυ της θητείας τους. Στην ίδια συνεδρίαση και µετά την εκλογή του προεδρείου γίνεται και η εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής.

Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώµα, µε την εκλογή όλων των µελών του Προεδρείου του. 

Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και τον Γραµµατέα, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας (εν συνόλω) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019 γίνεται την Κυριακή, 7 Σεπτεµβρίου 2014 µε την έναρξη της δηµοτικής περιόδου και την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017, κατά το τρίτο έτος αυτής.