Στα μικροσκόπια του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα μπούν για τους επόμενους μήνες τα επιφανειακά και υπόγεια νερά του Νομού Χανίων, στην διάρκεια μιας μεγάλης έρευνας της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων.

Ήδη, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, σε συνεδρίασή του ενέκρινε τον προυπολογισμό ύψους 20.000 ευρώ και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η έρευνα για την ποιότητα των υδάτων του Νομού Χανίων θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2015 με εκατοντάδες δειγματοληψίες και αναλύσεις, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος ορίστηκε ο καθηγητής κ.Νικόλαος Νικολαίδης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προγραμματική σύμβαση, η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της εφαρμογής του N. 3852/2010 καθώς και του N. 3199/2003 και της Οδηγίας 2000/60/EC θα προβεί στην διερεύνηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Ν.Χανίων με σκοπό την εκτίμηση της ποιότητας με τη διεξαγωγή των ανάλογων αναλύσεων, τον εντοπισμό των πιθανών πηγών ρύπανσης με χωρική ανάλυση δεδομένων και τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων περιορισμού της ρύπανσης, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης που διαθέτει την γνωστική εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση και τις υποδομές για να διεξάγει τις σχετικές αναλύσεις καθώς και την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Το αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «Διερεύνηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Νομού Χανίων», που στο εξής θα αναφέρεται ως «έργο» είναι η ανά δίμηνο καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Ν. Χανίων με τη διενέργεια πέντε (5) ομάδων δειγματοληψιών συνολικά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 έως Ιουνίου 2015. Σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων θα γίνει ο αρχικός καθορισμός αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και αποτελέσματα προηγούμενων αναλύσεων και τυχόν μικρές τροποποιήσεις των αρχικών σημείων. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός δειγμάτων νερού δεν θα υπερβαίνει τα εκατό (100) ανά δειγματοληψία. 

Τα δείγματα θα προσκομίζονται από Δευτέρα έως Πέμπτη με εύθηνη του κυρίου του έργου στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης αυθημερόν από τη λήψη τους σε φιάλες που θα παραδίδει αυθημερόν το Πολυτεχνείο Κρήτης στον κύριο του έργου. Ο αριθμός των δειγμάτων που θα παραδίδει ο κύριος του έργου ημερησίως στο Φορέα Υλοποίησης είναι 5 έως 15 και η κάθε δειγματοληψία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 20 ημερολογιακών ημερών. 

Οι αναλύσεις που θα γίνονται κατ΄ελάχιστον από το φορέα υλοποίησης θα είναι οι παρακάτω: 

pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, BOD, COD, Ολική σκληρότητα, Ν-ΝΟ3 -, Ν- ΝΗ4 +, P-PO4 3-, SO4 2-, Cl-, ολικές φαινόλες, κύρια κατιόντα (Ca2+, Mg2+, Na+, K+),
ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Cr tot, Pb, Hg), καθώς και μικροβιολογικές παράμετροι (ολικά κολοβακτηριοειδή, κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκοι). 

Όλες οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με αναλυτικές μεθόδους σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία Ο φορέας υλοποίησης εντός 15ημέρου από την τελευταία ημέρα προσκόμισης δειγμάτων για την κάθε δειγματοληψία θα παραδίδει στον κύριο του έργου: Επεξεργασμένα αποτελέσματα της δειγματοληψίας σε πίνακες και χάρτες και σύγκριση με την τρέχουσα νομοθεσία. Χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα υπέργεια και υπόγεια υδατικά συστήματα (ποτάμια, ρέματα, υδρολογικές λεκάνες, υδρογεωλογία της περιοχής κλπ) και σε σχέση με υπάρχουσες δραστηριότητες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (βιοτεχνίες, ελαιουργεία , κτηνοτροφικές μονάδες κλπ εφόσον τα σχετικά χωρικά δεδομένα παραδοθούν από τον κύριο του έργου). 

Μετά από κάθε δειγματοληψία θα πραγματοποιείται σύσκεψη μεταξύ εμπλεκομένων ατόμων από τον κύριο του έργου και το φορέα υλοποίησης για εκτίμηση των αποτελεσμάτων και επανακαθορισμό των σημείων δειγματοληψίας αν απαιτείται. 

Μετά την τελευταία δειγματοληψία θα συνταχθεί η «Τελική έκθεση για την ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Νομού Χανίων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Μαΐου 2015» η οποία θα περιλαμβάνει τα Συμπεράσματα της επεξεργασίας των δειγματοληψιών και Αναλύσεων καθώς και τις κατευθύνσεις παρέμβασης και τα απαιτούμενα έργα και η οποία θα παραδοθεί στον κύριο του έργου έως τέλος Ιουλίου 2015.

Ναπολέων Σαραντίδης