Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν γνωρίζει εαν και πόσα έσοδα χάθηκαν για τους Δήμους απο την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Ντινόπουλος, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, επισημαίνοντας πως η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας είναι αρμοδιότητα των Δήμων.

Ειδικότερα, στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σε απάντηση της (υπό 1) ανωτέρω Ερώτησης και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 967/2014/08-08-2014 εγγράφου μας ως προς την (υπό)2 Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δημοτική Αστυνομία», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις επί των εσόδων των Ο.Τ.Α. από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά με την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων των δήμων που χρησιμοποιούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-2013), δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν τυχόν απώλειες ως προς τα έσοδά τους αφενός με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία με την παράλληλη πρόβλεψη ότι δεν θίγονται τα έσοδα των δήμων αφετέρου με την πρόβλεψη της δυνατότητας ανάθεσης άσκησης ορισμένων εκ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας σε δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του εκάστοτε δημάρχου.

Σε κάθε περίπτωση, οι δήμοι, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρο 102 του Συντάγματος) διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και διαχείριση εν γένει της περιουσίας τους, με σκοπό την κατά το δυνατό προσφορότερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου και τοπικού συμφέροντος.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαβιβάσει εκ νέου την (υπό 1) Ερώτηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34148/10-09-2014 και 34892/16-09-2014 έγγραφα, προκειμένου να αποσταλούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους Δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας που δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.»