Θέ­λε­τε να πε­ρι­ποι­η­θεί­τε τον εαυτό σας και φυ­σι­κά ξε­κι­νά­τε από το πρό­σω­πό σας προ­σφέ­ρο­ντάς του έναν κα­θα­ρι­σμό. Όχι, δεν χρειά­ζε­ται να ξο­δέ­ψε­τε χρή­μα­τα, μπο­ρεί­τε μόνη σας να κά­νε­τε έναν πολύ καλό κα­θα­ρι­σμό προ­σώ­που στο σπίτι. Για να δούμε τα βή­μα­τα που πρέ­πει ν΄ακο­λου­θή­σε­τε:

BHMA 1

Κα­θα­ρί­στε το πρό­σω­πό σας με ένα βαμ­βά­κι και λίγο γα­λά­κτω­μα κα­θα­ρι­σμού για ν΄αφαι­ρέ­σε­τε τυχόν υπο­λείμ­μα­τα μα­κι­γιάζ.

ΒΗΜΑ 2

Βάλτε σε μια κα­τσα­ρό­λα νερό, για ακόμη κα­λύ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα προ­τι­μή­στε απιο­νι­σμέ­νο αυτό που χρη­σι­μο­ποιού­με στο σί­δε­ρο και βρά­στε το. Αν θέ­λε­τε μπο­ρεί­τε να ρί­ξε­τε μέσα και λίγο χα­μο­μή­λι που είναι κα­τα­πραϋ­ντι­κό.

ΒΗΜΑ 3

Μόλις βρά­σει, σκύψ­τε πάνω από την κα­τσα­ρό­λα κι έχο­ντας μια πε­τσέ­τα πάνω από το κε­φά­λι σας,για να μην φεύ­γουν οι υδρα­τμοί, μεί­νε­τε για πε­ρί­που 10 με 15 λεπτά.

ΒΗΜΑ 4

Τε­λειώ­σα­τε; Τώρα σκου­πί­στε το πρό­σω­πό σας με μια κα­θα­ρή πε­τσέ­τα και με τα δά­χτυ­λά σας, όχι με τα νύχια σας προ­σο­χή, απο­μα­κρύ­νε­τε τα μαύρα στίγ­μα­τα πιέ­ζο­ντας δεξιά κι αρι­στε­ρά το δέρμα σας.

ΒΗΜΑ 5

Το πρώτο μέρος του κα­θα­ρι­σμού με ατμό τέ­λειω­σε και τώρα ήρθε η ώρα της απο­λέ­πι­σης. Πε­ρά­στε σε όλο σας το πρό­σω­πο ένα προ­ϊ­όν απο­λέ­πι­σης ή αυτό που έχετε φτιά­ξει μόνη σας κι αφού κά­νε­τε ελα­φρύ μασάζ, ξε­βγάλ­τε.

ΒΗΜΑ 5

Και τώρα θα βά­λε­τε τη μάσκα στο πρό­σω­πό σας. Έχετε αγο­ρά­σει μία από το φαρ­μα­κείο ή από το κα­τά­στη­μα καλ­λυ­ντι­κών ή θα φτιά­ξε­τε μία μόνη σας.

ΒΗΜΑ 6

Ξε­πλύ­νε­τε το πρό­σω­πό σας με χλια­ρό νερό και πε­ρά­στε το με αμυ­γδα­λέ­λαιο ή ρο­δό­νε­ρο.

ΒΗΜΑ 7

Απλώ­στε στο πρό­σω­πό σας την κρέμα ημέ­ρας ή νυ­κτός.

Εί­δα­τε πόσο εύ­κο­λα και οι­κο­νο­μι­κά κά­να­τε μόνη σας τον κα­θα­ρι­σμό προ­σώ­που στο σπίτι σας;

govastileto.gr