Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 4598/131499/20-10-2014 Υ.Α. με θέμα «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής συμπληρωματικών αιτήσεων για την περίοδο 2014-2015.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

- Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων (συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός)
- Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
- Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό
- Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής (αναφύτευση δηλαδή του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας).

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν νόμιμες αμπελουργικές εκτάσεις ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργιών Εκτάσεων και μπορούν να υποβάλλουν, έως τις 30Νοεμβρίου 2014 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και παραγωγοί με δικαιώματα τα οποία θα λάβουν από το Εθνικό Αποθεματικό με την καθιερωμένη κατανομή δικαιωμάτων από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής στις αρχές του 2015.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το τελευταίο διαθέσιμο έντυπο Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή
2.Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες,
3.Έντυπο Ε1 2014 και εκκαθαριστικό του 2013 ή 2014 της εφορίας,
4. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014,
5. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών (2012 και 2013) για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού .
6.Αστυνομική ταυτότητα,
7. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.
Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες
Τζιφάκη Ευαγγελία 2831343814
Κασσωτάκης Πέτρος 2831343808