Απαντήσεις σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ και ειδικά στο Δήμο Χανίων όπου εκκρεμούν προσλήψεις συνολικά 22 ατόμων, ζήτησε και έλαβε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος, ο βουλευτής Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Από την απάντηση του κ. Ντινόπουλου προκύπτει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εισηγηθεί την κατανομή δύο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Χανίων ενώ έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο απόφαση κατανομής προσωπικού για το 2014 στην οποία συμπεριλαμβάνονται και θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για τον Νομό Χανίων

Συγκεκριμένα

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«Ενόψει του σχεδιασμού των προσλήψεων στο δημόσιο και τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Χανίων, οι 16 ΠΕ και 6 ΤΕ πότε πρόκειται να προσληφθούν;»

Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«..Μετά τη ψήφιση του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ. Α/12-11-2012), οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσονται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-03-2010), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την εφαρμογή του λόγου 1 προς 5.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο και δεδομένου ότι επίκειται η έκδοση σχετικής απόφασης από οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαβιβάσει εισήγηση προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή 411 επιτυχόντων σε Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και 45 σε Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες στελέχωσης των εν λόγω υπηρεσιών, ειδικά όσο αφορά σε κατηγορίες οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών, καθώς και την αντιμετώπιση αναγκών για υπηρεσίες μείζονος σημασίας.

Ειδικότερα, ως προς το αντικείμενο του θέματος, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εισηγηθεί την κατανομή δύο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Χανίων.

Όσο αφορά στο χρονικό προγραμματισμό απορρόφησης όλων των επιτυχόντων από οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Η δυνατότητα κατανομής τακτικού προσωπικού μελετάται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων, των κριτηρίων και των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις προσλήψεις προσωπικού για τα επόμενα έτη και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι έχει εκδοθεί η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18-10-2014 απόφαση κατανομής προσωπικού έτους 2014 για το Υπουργείο Εσωτερικών (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού), η οποία έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Στην εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνονται και θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το Νομό Χανίων.»