Μετά την ματαίωση της κατά την 19-1-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2408/15-1-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θα διεξαχθεί νέα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:30 μ.μ., με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονταν στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.