Την διατήρηση της αυτοτέλειας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Χανίων ως ξεχωριστού ΦΟΔΣΑ και την κατά προτεραιότητα ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ, ζητά το τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αναλυτικότερα το ΤΕΕ/ΤΔΚ , ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.. σε επιστολή προς τους Υπουργούς  Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη  αναγράφει τα εξής:

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί
Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕ του Τμήματος μας κατά την 2η Συνεδρίαση της 27-01-2016 συζήτησε διεξοδικά τα παραπάνω θέματα και ομόφωνα συμφώνησε στα εξής :

Α) Αυτοτέλεια Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα μείζον θέμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά σήμερα με την ψήφιση του νέου ΕΣΔΑ (και την ενσωμάτωσή του στους ΠΕΣΔΑ) ο οποίος κινείται σε θετική κατεύθυνση, οι Δήμοι και οι ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνουν διευρυμένο ρόλο για την οριστική επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων του.
Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στις νέες κατευθύνσεις, καθώς και στην ορθή λειτουργία των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έχουν οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), στους οποίους συμμετέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα οι Ο.Τ.Α  Α΄ βαθμού όπως η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για την Π.Ε. Χανίων. 
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των ΑΣΑ στην περιοχή ευθύνης της με την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης, έχει αποκαταστήσει το σύνολο των ΧΑΔΑ, έχει δρομολογήσει την δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για τους Δήμους Σφακίων & Κανδάνου-Σελίνου, προσφέρει υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αποβλήτων σε δήμους, εκπονεί προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχει απορροφήσει 15.000.000 € από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, απασχολεί 260 εργαζόμενους και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες και τους δήμους των Χανίων. Αποτελεί δε, την καλύτερη πρακτική στην διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας.
Σήμερα, αντί η δομή της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και το έργο που επιτελεί, να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, με την ψήφιση του Ν.3852/2010 και στην συνέχεια του Ν.4071/2012 (ως τροποποίηση του άρθρου 104 του Καλλικράτη που προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο θα ρυθμίζονταν η διαδικασία συγχώνευσης των Φο.Δ.Σ.Α), επιχειρήθηκε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α  και κατάργηση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., με την συγχώνευσή της σε ένα ΦΟΔΣΑ για την Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Σήμερα έχει δοθεί 5μηνη παράταση  από το ΥΠΕΣ με καταληκτική ημερομηνία την 31/5/2016.
Ως ΤΕΕ-ΤΔΚ εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην διάλυση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και την συγχώνευσή της στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. Ζητούμε να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες ώστε να δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των τοπικών ΦΟΔΣΑ και της Δ.Ε ΔΙ.Σ.Α. σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.   

Β) Επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) έχει έγκαιρα – ξεκινώντας από το 2008 - σχεδιάσει και ωριμάσει το έργο της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων. Το έργο «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ’ Φάση» θα κατασκευαστεί νοτίως των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Το προγραμματιζόμενο Έργο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τελικού σταδίου του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στις ανάγκες τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, των προδιαλεγμένων στην πηγή οργανικών απορριμμάτων και των αποβλήτων υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι).
Το προγραμματιζόμενο Έργο έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει – σε συνδυασμό με την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης – για τουλάχιστον είκοσι έτη, την 1η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης κατά το τελικό στάδιο του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων). Με βάση την  μελέτη το κόστος ανέρχεται σε 10.000.000 € περίπου  μαζί με την νέα μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Σήμερα έχει εκδοθεί το ΦΕΚ για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της απαιτούμενης έκτασης υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης ενώ είναι σε εξέλιξη ενέργειες για την οριστικοποίηση της σχετικής διαδικασίας στο αρμόδιο δικαστήριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι διάρκεια ζωής του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Υ. είναι 8 μήνες,  καθίσταται επιτακτική και άμεση ανάγκη η υλοποίηση του έργου της επέκτασης του ΧΥΤΥ Χανίων, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ορθολογική και βιώσιμη ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων - διαχείριση η οποία αποτελεί πρότυπο για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της κατά προτεραιότητα ένταξης του εν λόγω έργου στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΑΠΕΝ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.»