Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε (αριθ. αποφ.9/2016) να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η εισήγηση (αρ. πρωτ. 30972/21-03-2016) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης  και Εμπορίου, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου με ενσωματωμένες τις διορθώσεις, μετά την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή της.    

H ανωτέρω απόφαση με τη συνημμένη εισήγηση, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρθρο 1ο 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου, η διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

Άρθρο 2ο:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει θέματα λαϊκών αγορών σήμερα είναι:

 1. Νόμος 2323/1995 (ΦΕΚ. Α' 145) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις »,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ. Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».
 3. Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ. Α' 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Νόμος 4264/2014 (ΦΕΚ. Α'118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
 5. Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ. Α' 265)  ''(Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις)''
 6. Νόμος 4328/2015
 7. Απόφαση Α2-639/2014 (ΦΕΚ Β’ 1806) ‘Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών .... Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014’
 8. Η υπ’ αριθμ. Υ1 Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.96967/2012 (ΦΕΚ. Β - 2718)
 9. Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ. Β-2398) ‘Αναπροσαρμογή των ποσών επιβολής προστίμων Λαϊκής Αγοράς’
 10. Απόφαση Α2-639/2014 (ΦΕΚ 1806/Β/02-07-2014) “Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής θέσεων - κριτήρια κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014”.
 11. ΚΥΑ 257543/31-7-2003 “”Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ  σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών'' (Β'1122)
 12. ΚΥΑ 15523/2006 (Β' 1187/31-8-2006)
 13. Ν. 3769/2009 “Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις”.
 14. Υ.Α. Κ1-164 “Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.” στην οδηγία 2006/123/Ε.Κ.
 15. Υ.Α. Α2-718 “ Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών''  (ΦΕΚ 2090/31-7-2014).

Άρθρο 3ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Στο Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν σήμερα oι εξής Λαϊκές Αγορές:

Δευτέρα

Οδοί Κανδάνου, Απτέρων και τμήμα της Θεοκρίτου στην Περιοχή Καμίνια της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.( 605/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Τρίτη

Α) Οδοί Ηροδότου, Εμμ. Αλεξανδρή, κάθετους Μπαλαλη και Αναγεννήσεως στην Περιοχή Ν. Αλικαρνασσού ( 604/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)και

Β)οδοί Ιόλης και Αριδαίας στην περιοχή Αγ. Ιωάννης – Μεσαμπελιές της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 589/2010  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Τετάρτη

Α)Οδοί Αλ. Ραυτοπούλου από Παρασκευοπούλου έως Ατσιπάδων, Παρασκευοπούλου από Ιωνίας έως Ιερολοχιτών και Γκερκέζου Ξυλούρη από Παρασκευοπούλου έως Δ. Ακρίτα στην περιοχή Ατσαλένιο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 249/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Β)Οδός Χρ. Ξυλούρη στο ύψος του κτιρίου Καψαλάκη και όπισθεν αυτού στο οικόπεδο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και στους γύρω δρόμουςπεριοχή Δειλινά της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.( 35/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Πέμπτη

Οικόπεδο Λυδάκη (παράλληλα στην οδό Ιτάνου), στην Περιοχή Πατέλες, Κηπούπολη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.( 540/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου για συνέχιση της μίσθωσης για την συγκεκριμένη λαϊκή)

Παρασκευή

Οδοί Κ. Καραμανλή ,Λ. Κατσώνη ,Μ.  Γαλενιανού και Δαμασκηνού  στην περιοχή Μασταμπάς της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.( 248/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

Σάββατο

Οικόπεδο Λυδάκη (παράλληλα στην οδό Ιτάνου), στην Περιοχή Πατέλες, Κηπούπολη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.( 843/2004  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου)

……………………………………………………..

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Χειμερινό ωράριο ( από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου): 07:00 με 14:30

 Καλοκαιρινό ωράριο ( από 1 Μαΐου έως  31 Οκτωβρίου): 06:30 με 14:30

Λαϊκή του Σαββάτου : 06:30 με 15:30

Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος παραμονής μιας λαϊκής αγοράς σε συγκεκριμένη περιοχή δεν δύναται να υπερβαίνει τους 18 μήνες, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά για λόγους ανωτέρας βίας, και η διαδικασία μετακίνησης θα ξεκινάει ένα εξάμηνο πριν τη λήξη της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται το πολύ μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται το πολύ μισή ώρα αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών ( επαγγελματίες και παραγωγοί) που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές μέχρι τις 8:00, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της θέσης τους, η οποία θα διατίθεται με ευθύνη του υπαλλήλου που εποπτεύει την αγορά στους μη κατέχοντες θέση προσελθόντες πωλητές ( επαγγελματίες ή παραγωγοί)

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εκτός των πωλητών που η νομοθεσία επιβάλλει την πώληση των προϊόντων τους με ειδικά διαμορφωμένο όχημα.

Οι περίοικοι-ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Άρθρο 4ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ηρακλείου έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών όπως αυτή ορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούμενες θέσεις καθώς σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών  θα διενεργείται κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών στους παραγωγούς και επαγγελματίες, καθώς και θέματα που αφορούν σε ανανεώσεις, μεταβιβάσεις και άλλα συναφή, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Σε όλες τις λαϊκές αγορές του Δήμου, οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι παραγωγικές άδειες πρέπει να είναι περισσότερες από τις επαγγελματικές, γι' αυτό δε θα χορηγούνται νέες επαγγελματικές άδειες, μέχρις ότου  η σχέση παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών  γίνει 60/40.

      

Κάθε παραγωγός πωλητής, που η άδεια του έχει εκδοθεί από Δήμο  του νομού Ηρακλείου  μπορεί να μετέχει σε τέσσερις το πολύ  λαϊκές αγορές του Δήμου Ηρακλείου ενώ παραγωγοί της υπόλοιπης χώρας μπορούν να μετέχουν  σε δύο το πολύ  λαϊκές αγορές του Δήμου Ηρακλείου.

Κάθε επαγγελματίας πωλητής μπορεί να μετέχει σε πέντε το πολύ λαϊκές αγορές του Δήμου Ηρακλείου.

Άρθρο 6ο

ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Η  ίδρυση ,μεταφορά , επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Η χωροθέτηση- διαγράμμιση  των θέσεων στις νέες οδούς που μετακινείται η λαϊκή αγορά θα γίνεται από τα αρμόδια συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση που τα αρμόδια συνεργεία αδυνατούν να εκτελέσουν άμεσα  τη χωροθέτηση- διαγράμμιση , αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα νόμιμα και ενεργά βάσει καταστατικού σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο των λαϊκών αγορών , με  την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου  λαϊκών αγορών(Επόπτες).

Η τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται με κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία εκτός και αν προσδιορίζεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις παρακάτω δέκα (10) κατηγορίες, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας - αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευσης χημικών τουαλετών,

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α'164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ..

Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, ως εξής:

1) κατηγορίες α), β) και ι)

2) κατηγορίες ε), στ)

3) κατηγορίες ζ), η) και θ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, να συμφωνούν με τους όρους και προϋποθέσεις για την διάθεση αγροτικών προϊόντων όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και είναι τα εξής:

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

(γ) ελιές,

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,

(στ) μέλι τυποποιημένο,

(ζ) ξηροί καρποί,

(η) οπωροκηπευτικά,

(θ) όσπρια,

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, (ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,

ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα

(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Π Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική άδεια, η οποία ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής,του άρθρου 11 Ν. 4264/2014 με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο(2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 8ο

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές - εκθέτες δεν θα εμποδίζουν τη είσοδο οικιών και καταστημάτων.  Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση  οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π., για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης,διάδρομος πλάτους 3 μέτρων, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή λειτουργία  της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες -πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων. H κατάληψη θέσης χωρίς την έγκριση των εποπτών  καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους, θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη θέσης  και επισύρουν πρόστιμο.

Οι πωλητές - εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων απ' ευθείας από το αυτοκίνητο, εκτός των ειδών που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επίσης οι επαγγελματίες πωλητές που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ορθοστάτες (stands) να μεριμνούν ώστε αυτά να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από τη διαγράμμιση για να μην κρύβονται οι όμορες θέσεις.

Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά.

 

Άρθρο 9ο

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

 1. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές και σε σημεία ,αν είναι δυνατόν, όπου υπάρχει αποχέτευση (όχι φρεάτιο ομβρίων υδάτων).
 2. Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.
 3. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των πέντε (5) εβδομάδων από συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου λαϊκών αγορών (επόπτες) στερείται της θέσης του στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά.
 5. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση της θέσης που κατέχουν.
 6. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην χωρική του αρμοδιότητα, ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του Δήμου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάμενος αριθμός αδειών δεν δύναται να μειωθεί.
 7. Για τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) που είναι απαραίτητα για την πώληση ορισμένων ειδών κυρίως ζωικής προέλευσης ή κατεψυγμένων ειδών,οσπρίων και ξηρών καρπών καθώς και των οχημάτων ειδών κυλικείου επιτρέπεται η τοποθέτηση τους εντός της θέσης που κατέχει ο ιδιοκτήτης πωλητής στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 8. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις Λαϊκές Αγορές, είναι κατά μέγιστο όριο τα εξής:
 • Επαγγελματίες πωλητές        4,5 x2 m

 

 • Επαγγελματίες πωλητές οπωροκηπευτικών   4,0x2 m, ή 4,5 x 2(εφόσον το ημερήσιο τέλος που πληρώνουν, εξισωθεί με αυτό των επαγγελματιών πωλητών).

 

 • Παραγωγοί  οπω/κων             4x2 m

 

 • Πωλητές νωπών ψαριών       6x2 m (με ειδικά διαμορφωμένο όχημα)

                                                    και   4x1,5 m (με ρυμουλκούμενο)

 • Βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα    4,5 x2 m
 • Για κτηνοτροφικά προϊόντα    6x2 m (με ειδικά διαμορφωμένο όχημα)

                                                            4x1,5 m (με ρυμουλκούμενο)

 • Παραγωγοί  μελιού                2,5x2 m
 • Εποχικοί παραγωγοί             4x2 m
 • Καντίνες                                 6x2 m
 • Όσπρια – Ξηροί Καρποί        6x2 m (με ειδικά διαμορφωμένο όχημα)

                                                            4x1,5 m (με ρυμουλκούμενο)

 • Άνθη                                       6x2 m

Άρθρο 10ο

ΜΟΡΦΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων καθώς και του στεγάστρου που θα επιλεγούν, πρέπει να εξασφαλίσουν την ομοιομορφία και ενιαία αισθητική ανά κατηγορία πωλητή (επαγγελματία ή παραγωγού). Η επιλογή των παραπάνω θα γίνει από την επιτροπή ποιότητας ζωής αφού λάβει γνώση την άποψη του σωματείου των πωλητών λαϊκών αγορών που υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου.

2. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο, χάρτινη πλαστικοποιημένη πινακίδα, διαστάσεων σελίδας Α4 (210*297 χιλιοστά) στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του πωλητή (επαγγελματίας ή παραγωγός ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό μητρώου πωλητή, τον τόπο παραγωγής των προϊόντων (για τους παραγωγούς), τις λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται καθώς και τον αριθμό θέσης που κατέχουν σε αυτές.

3.Οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν με την τιμή πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο προέλευσης αυτού καθώς να έχουν ταμειακές και ζυγιστικές μηχανές.

4.Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

5. Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

6.Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η διατήρηση δεύτερου πάγκου ή δεύτερης θέσης στους κατόχους επαγγελματικών αδειών.

7.Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μετά το πέρας  της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες οι οποίες θα συλλέγονται στην συνέχεια από υπαλλήλους του Δήμου.

8.Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες  που υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της επιτροπής για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους, να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια.

Επίσης, οι πωλητές αλιευμάτων θα πρέπει να συλλέγουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου και να τα απομακρύνουν με δική τους ευθύνη από το χώρο της λαϊκής αγοράς.

9. Οι πωλητές με  δική τους ευθύνη πρέπει να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου, το αργότερο μισή ώρα μετά τη λήξη της λαϊκής αγοράς.

10.Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία μέσα στους οριοθετημένους χώρους της.

11.Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου την ώρα λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

12.Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές. ή  αυτοί που τους αναπληρώνουν.

13.Γενικές Υποχρεώσεις των πωλητών: Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:

 • Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
 • Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
 • Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 • Να μην ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
 • Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς να συμμορφώνονται  με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους, επίσης επιβάλλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
 • Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
 • Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (άρθρο 10 παρ.9), διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».
 • Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
 • Τα εμπορικά καταστήματα που έχουν πρόσοψη στη Λαϊκή απαγορεύεται να κάνουν χρήση οδοστρώματος. Η κατάληψη θα γίνεται επί του πεζοδρομίου και για όσα τετραγωνικά έχει εκδοθεί η ετήσια άδεια κατάληψης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του μεγαλυτέρου τέλους του Δήμου καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τον περί εσόδων και προστίμων νόμο.
 • Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασμένο κατάστημα υποχρεωτικά παραχωρείται κενό 2 μέτρων.
 • Γενικά η διαγωγή των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά πρέπει να είναι άμεμπτη, χωρίς φωνασκίες, χρήση οινοπνευματωδών ποτών και χρήση ηχητικών συσκευών. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στα πεζοδρόμια και στις κατοικίες γύρω από τη θέση τους καθώς και η κάθε είδους στήριξη μέσων σκίασης σε ιδιωτικές κατασκευές των περιοίκων.
 • Πωλητές χωρίς την σχετική άδεια και πωλητές που πωλούν εμπορεύματα, που δεν προβλέπονται στην άδεια τους , θα απομακρύνονται από τις λαϊκές αγορές .
 • Οι πωλητές υποχρεούνται να πωλούν μόνο προϊόντα που αναγράφονται στις χορηγηθείσες άδειες.
 • Οι εποχικοί παραγωγοί θα τοποθετούνται στις Λαϊκές Αγορές στις προβλεπόμενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις, αφού καταθέσουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, σε περίπτωση που τυχόν είναι ελεύθερες, καθώς και η αλλαγή της νόμιμης θέσης πώλησης.
 • Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων των λαϊκών αγορών από οποιονδήποτε πωλητή, έστω και αν έχει άδεια.
 • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των χώρων, ή τοποθέτηση τεντών, ή οποιωνδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Πωλητής που θα απουσιάσει δικαιολογημένα από τις Λαϊκές Αγορές ή είναι ασθενής οφείλει να ειδοποιεί με γραπτή δήλωσή του την υπηρεσία για να μην απολέσει τη θέση του. Αντιθέτως όποιος απουσιάσει από τη θέση του αδικαιολόγητα πάνω από πέντε  εβδομάδες στερείται της θέσης του.
 • Επιπλέον ανακαλείται η άδεια μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής σε όποιον δεν καταβάλει το ημερήσιο τέλος που προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών.
 • Απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση σε τρίτους των θέσεων που κατέχουν.
 • Οι άδειες είναι προσωπικές και οι πωλητές, εκτός απροόπτου και εξαιρέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, οφείλουν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως  στις Λαϊκές Αγορές .

 

Άρθρο 11

ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι έλεγχοι στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα γίνονται από τα αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για την διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, ο Δήμος ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους, για την γενικότερη εποπτεία και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν. Τα αρμόδια όργανα του Δήμου είτε ως Επιτροπή είτε από κοινού με άλλους συναρμόδιους φορείς  θα διενεργούν τακτικά ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή αυτής, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παραβάτη.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών θα είναι εντεταλμένοι υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου με τις εξής αρμοδιότητες:

μεριμνούν για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία των λαϊκών αγορών , την τήρηση των κανόνων του παρόντος κανονισμού και βεβαιώνουν τις παραβάσεις του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 ή της εκάστοτε κάθε φορά νομοθεσίας.

Επιπλέον καθήκοντα που απορρέουν λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους είναι ιδίως τα παρακάτω:

 1.  Έλεγχος προσκομιζόμενων ποσοτήτων ανά ημέρα,από τους παραγωγούς πωλητές, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (άδεια − δελτίο αποστολής).
 2.  Επίδοση εγγράφων στους πωλητές τους οποίους αφορούν.
 3.  Διαγράμμιση λαϊκών αγορών και σύνταξη καταστάσεων θέσεων πωλητών.
 4.  Τοποθέτηση πωλητών σε προσωρινές θέσεις έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης θέσεων.
 5.  Ενημέρωση της υπηρεσίας για τις κενές θέσεις που προκύπτουν στην λαϊκή αγορά που εποπτεύουν.
 6.  Επίλυση προβλημάτων τα οποία διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
 7. Επιβλέπουν αν οι προσερχόμενοι πωλητές έχουν τοποθετηθεί στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

 

 1. Απομακρύνουν από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εάν χρειαστεί και με την συνδρομή της αστυνομίας ) κάθε πωλητή που στερείται νόμιμης άδειας , ή θέσης πώλησης.

 

 1. Καταγράφουν τυχόν απουσίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών και τηρούν σχετικό αρχείο για περαιτέρω ενέργειες αν χρειαστεί

 

 1. Σημειώνουν τα τυχόν παραπτώματα των πωλητών και υποβάλλουν στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  και στο Δήμαρχο σχετική Αναφορά.

 

 1. Όποτε γίνεται κλήρωση ή κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία για τοποθέτηση στις χωροθετημένες θέσεις των λαϊκών αγορών ,αυτοί παρευρίσκονται  προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισονομία.

 

 1. Είναι υπεύθυνοι για τοποθέτηση μετά από εκκένωση θέσης ή αμοιβαίας αλλαγής λαϊκής αγοράς των δικαιούχων   επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών.

 

 1.  Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους αρμόδιους φορείς, η είσπραξη του ημερήσιου τέλους του άρθρου 7 του  Ν. 4264/2014 υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση για την κένωση της θέσης. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της υποχρέωσης υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.

 

 1. Μεριμνούν ώστε να μη γίνεται κατάληψη θέσης επαγγελματία πωλητή από παραγωγό και το αντίστροφο.

Άρθρο 13ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Ο κάθε πωλητής, για να συμμετέχει σε λαϊκή αγορά του Δήμου Ηρακλείου, θα καταβάλλει το αντίστοιχο ημερήσιο τέλος στην αρμόδια υπηρεσία, με τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε σχετικό θέμα με το ημερήσιο τέλος όπως το ύψος αυτού, η διαδικασία και τρόπος καταβολής αυτού κλπ, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η είσπραξη  του ημερησίου τέλους θα διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από τον υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποστέλλεται ειδοποίηση με την οποία θα καλείται ο υπόχρεος να καταβάλλει το τίμημα εντός δεκαημέρου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 14ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, και ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
 2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν.4264/2014(ΦΕΚ Α- 118) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
 3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμειγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

 1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 2. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ποινικές κυρώσεις, επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο που αναφέρονται στο άρθρο 30 του Ν. 4264/2014: α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο (500) ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ή εάν συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος , πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,

 ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

η) για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.

θ) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118 Α') περί πρόσληψης υπαλλήλου/αναπλήρωση του πωλητή επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ι) Επιπλέον ορίζονται τα παρακάτω πρόστιμα:

 • Φθορά ακίνητης περιουσίας  περιοίκων: 300 ευρώ
 • Στήριξη μέσων ηλιοπροστασίας σε παρακείμενες οικίες με σχοινί :  300 ευρώ
 • Ούρηση εκτός χημικών τουαλετών: 500 ευρώ
 • Προσέλευση εκτός των καθορισμένων ωρών και διαλάληση εμπορευμάτων προς άγρα πελατών : 500 ευρώ
 • Αυθαίρετη κατάληψη θέσης (χωρίς τοποθέτηση ή κλήρωση):1000 ευρώ
 • Μη συμμόρφωση στις υποδείξεις εποπτών ή εξύβριση εποπτών :1000 ευρώ

ια) Σε περίπτωση αναφοράς από τους επόπτες ή τους αρμόδιους υπαλλήλους του γραφείου λαϊκών αγορών για επαγγελματία πωλητή ή παραγωγό πωλητή,πέραν του διοικητικού προστίμου  δύναται  ο δήμος να προχωρήσει στη ανάκληση συγκεκριμένων ημερών  από την άδεια του εν λόγω πωλητή έως και την οριστική ανάκληση της άδειας.

Άρθρο 15ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε το πρόστιμα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο, αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4314/2014.
 2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.
 3.  Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Άρθρο 16ο

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ηρακλείου και υπερισχύει κάθε άλλης ανάλογης προηγούμενης διάταξης.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζεται και επιλύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των λαϊκών αγορών, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).

Άρθρο 17ο

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό για την αντιμετώπιση  νέων θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την λειτουργία των Λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου.-