Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εργατοτεχνικού  προσωπικού ΥΕ  τριών (3)  συνολικά ατόμων στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,  για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με την ειδικότητα εργάτης αποθήκης που  θα πραγματοποιήσουν μέχρι 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία πρόσληψης και  μέχρι 30-11-2016. 

Κύριο έργο των εργατών αποθήκης θα είναι η φορτοεκφόρτωση των υλικών δακοκτονίας, στην αποθήκη δακοκτονίας στον Άγιο Νικόλαο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην Υπηρεσία μας ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (crete.gov.gr), ή στην ιστοσελίδα της διαύγειας όπου έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ : Ψ42Γ7ΛΚ-ΘΘ4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1 – 72100 Άγιος Νικόλαος, υπ’ όψιν  κυρίας Χειμωνίτη Κυριακής ή κυρίου Μαντζουράνη Κωνσταντίνου  (τηλ. επικοινωνίας: 2841340338 - 2841340345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016.