Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των:

α) Σπυρόπουλου Γεωργίου για «τους ελαιοπαραγωγούς και το ελαιόλαδο».

β) Σπυρόπουλου Γεωργίου για «νομοσχέδιο για το ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου». 

1.  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 90234/24-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

   -(εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα. Κατίκα Φωτεινή).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης A΄ τριμήνου 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Λιονή Μαρία).

2.2 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας ΤΕ Εποπτών  Δημόσιας Υγείας,  ΤΕ  Νοσηλευτών, ΤΕ  Επισκεπτών Υγείας  και κατηγορίας ΠΕ Ιατρών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Λασιθίου,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 84939/16-05-2016 έγγραφο της  Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

- εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

3.1  Έγκριση του προγράμματος Δημόσιας Υγείας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 85772/17-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα υγείας κ. Κλώντζας Εμμανουήλ και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ. κ. Καμπάνης Νικόλαος).

3.2 Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την Έρευνα «Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής και δημιουργίας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης για την μονάδα κινητού μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

- (εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Υγείας κ. Κλώντζας Εμμανουήλ και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ. κ. Καμπάνης Νικόλαος).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση ανάθεσης  μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αναβάθμισης Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου», προϋπολογισμού 21.787,60€ με  ΦΠΑ, με εφαρμογή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 73879/26-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης και ο κ. Φακουκάκης Μανώλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου).

4.2 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης με αποκλεισμό της λωρίδας βραδυπορίας στην περιοχή κατολίσθησης της Λιγορτύνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 74332/26-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης και ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου κ. Φακουκάκης Μανώλης).

4.3 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης: «Αρδευτικό δίκτυο Φράγματος Πλακιώτισσας Ηρακλείου Κρήτης, με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 86703/18-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

- (εισηγητής ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Κ.)

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

5.1 Τροποποίηση των αριθμ. 83/14,  80/14 και 54/15 αποφάσεων ΠΣ ως προς την αντικατάσταση εκπροσώπων του ΠΣ στις εν λόγω επιτροπές.

- (εισηγητής ο  Πρόεδρος του Π.Σ. κ.  Γιώργος Πιτσούλης).                        

Επίσης μετά από σχετικές εισηγήσεις στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και τα παρακάτω θέματα:  

Λήψη απόφασης για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (Κύριο του έργου-φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Την λήψη απόφασης για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ» στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 με δικαιούχο (Κύριο του έργου-φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης