Σε ειδική - έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) προχωρά, σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016  και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, προκειμένου να συζητήσει  και να πάρει αποφάσεις στο παρακάτω θέμα:

⦁    Έγκριση του απολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 332/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

Στη συνέχεια 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θα συνεδριάσει με 42 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

 ⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 320/2016 Οικονομικής επιτροπής). 

⦁    Ακύρωση της με αρ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών που αφορούν την κατασκευή και την συντήρηση ταφών τριετούς χρήσεως και την οστεοφύλαξη των Δημοτικών Κοιμητηρίων βάσει αναθεωρημένης μελέτης.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτί υγείας) των υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.

⦁    Ανάκληση της αρ. 311/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

⦁    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 230/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων».

⦁    Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά στον καταυλισμό των Ρομά».

⦁    Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5x5 Δειλινών».

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ρουκανίου».

⦁    Διόρθωση της 280/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών».

⦁    Ακύρωση της 319/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας οδών  λόγω αλλαγής ΦΠΑ.

⦁    Ακύρωση της 348/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας διαφόρων υλικών σήμανσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ.

⦁    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών».

⦁    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αρδευτικό έργο Αυγενικής (Β΄ Φάση).

⦁    Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής α. 64 Ν.3669/2008.

⦁    Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016».

⦁    Προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων 16 κυβικών m3.

⦁    Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου.

⦁    Προμήθεια σαρώθρου 2 m3.

⦁    Προμήθεια δύο εκσκαφέων φορτωτών.

⦁    Έγκριση προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

⦁    Ανακήρυξη Δήμου Ηρακλείου σε “Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες  ΤΤΙΡ – CETA”.

⦁    Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

⦁    Ορισμός δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή σε περιπτώσεις που εξετάζονται πειθαρχικά παραπτώματα  υπαλλήλων και γενικώς θέματα του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε .

⦁    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

⦁    Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Στράβωνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Καστοριάς , στην περιοχή Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Σήφακα, στην περιοχή Ατσαλένιου του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο «Μακροσκοπική αποτίμηση και μέτρα προστασίας ετοιμμορόπων ή επικινδύνως ετοιμορρόπων κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου» και έγκριση σχεδίου Π.Σ.

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση του Δημάρχου Ηρακλείου στη Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁     Έγκριση μετάβασης για την μετακίνηση εξειδικευμένων συνεργατών του Δήμου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ινιωτάκη Πέτρου στην Βαρκελώνη.

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  τρίτων».

⦁    Διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος Δ-2 στην Δημοτική Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών των κ.κ. Δασκαλάκη Γεωργίου, Φραγκούλη Ευάγγελου και Σκιβαλάκη Φωτεινής.

⦁    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Ηρακλείου του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών (απόφαση 382/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών» (απόφαση 384/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων » (απόφαση 385/2016 Οικονομικής Επιτροπής) .

⦁    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 386/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 

⦁    Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ ’87 των ορίων των οριοθετημένων οικισμών με το από 24-4-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ΄/ 3-5-1985) του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση με εξάρτηση από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) των παραχωρηθέντων κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο εντός των τειχών τμήμα  της πόλης Ηρακλείου.