Οχτώ θέσεις συνολικά πρόκειται να καλυφθούν με την προκήρυξη.Πιο συγκεκριμένα αφορά την κάλυψη δυο θέσεων στο ΠΑΓΝΗ και πέντε στο νοσοκομείο Χανίων.

Το ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. Βενιζέλειο, για την Οργανική Μονάδα Βενιζέλειο ΓΝΗ προκήρυξε: 

• Μία (1) επί θητεία θέση ειδικευμένου ιατρού, κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής
για το τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός Τομογράφος).

Η αίτηση –δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του  ΓΝΗ Βενιζέλειο εις τριπλούν, έως και τις 8 Αυγούστου 2016 ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, εντός της  καθορισμένης ημερομηνίας στην  ταχυδρομική δ/νση του Νοσοκομείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο τηλέφωνο: 2813408811 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. Βενιζέλειο, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ προκήρυξε: 
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας.
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Μαιευτικής -Γυναικολογίας.

Η αίτηση –δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στo Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του  ΠΑΓΝΗ εις τριπλούν, έως και τις 8 Αυγούστου 2016 ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, εντός της  καθορισμένης ημερομηνίας στην  ταχυδρομική δ/νση του ΠΑΓΝΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: 2810392238 και 1810542067, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το ΓΝ Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  προκήρυξε την πλήρωση των κάτωθι πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄:
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ενδοκρινολογίας.
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής Θώρακα.
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ουρολογίας.
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ρευματολογίας.
•    Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» εις τριπλούν, έως και 03/08/2016.
Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση του Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλ: 28213-42370.

Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται, η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.