Απάντηση εξέδωσε ο Επίτροπος κ. Hogan στις 18 Ιουλίου στην Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή στις 27 Μαΐου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνες οικογένειες στα προγράμματα δωρεάν διανομής τροφίμων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται, όπως επισημαίνει ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής στην Γραπτή Ερώτησή του, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απέκλεισε τις τρίτεκνες οικογένειες από την δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών  και παρά το γεγονός ότι με τον Νόμο 3454/2006 οι οικογένειες αυτές χαίρουν αυξημένης κοινωνικής προστασίας.

Ο κ. Hogan, επικαλούμενος το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, πετάει το μπαλάκι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς αποδίδει αποκλειστικά στις Ελληνικές Αρχές τον καθορισμό των όρων που πρέπει να πληρούν οι τελικοί δικαιούχοι της δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών που αποσύρονται από την αγορά, μέσω  αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Hogan:

Θέμα:  Δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών σε τριτέκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια (27.5.2016)

Στις 12 Μαΐου 2016, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο "Οι πολύτεκνοι γονείς ωφελούμενοι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών με βάση εισοδηματικά κριτήρια".

Η εν λόγω δράση  αναφέρεται στους πολύτεκνους γονείς με προστατευόμενα τέκνα - βάσει εισοδηματικών κριτηρίων - ενώ οι τρίτεκνοι γονείς αποκλείονται από την δωρεάν διανομή των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Ωστόσο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις που αφορούν την αυξημένη κοινωνική προστασία για τις τρίτεκνες οικογένειες σύμφωνα και με το Νόμο 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006).

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι η ένταξη και των τριτέκνων οικογενειών στους δικαιούχους της διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών θα βοηθούσε όχι μόνο τους τριτέκνους, αλλά και τους παραγωγούς στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων τους, ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκειμένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνες οικογένειες με βάση εισοδηματικά κριτήρια στην εν λόγω δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε.;

Απάντηση του κ. Hogan εξ’ ονόματος της Επιτροπής (18.7.2016)

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική προβλέπει τη δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών που αποσύρονται από την αγορά, μέσω  αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013[1].

Το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011[2] προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τους επιτρεπόμενους προορισμούς για τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν οι τελικοί δικαιούχοι της δωρεάν διανομής.

[1]     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

[2]     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1)