Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 21 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων και δημοτών.   

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας συμβασιούχων υπαλλήλων των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν κατά 4 μήνες (απόφαση 563/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (απόφαση 564/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Επανάληψη υποβολής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) (απόφαση 565/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  (απόφαση 567/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στα Σταυράκια» (απόφαση 568/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Ενίσχυση κωδικού (απόφαση 569/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Σύμβασης της διαδικτυακής πλατφόρμας γεωπληροφορικής της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 570/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ (απόφαση 571/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016  (απόφαση 572/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 573/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2016, για την ένταξη ενός νέου έργου με τίτλο «Έργα Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων Βορείου τμήματος Πολεοδομικής Ενότητας 17 περιοχής Θαλασσινών»   (απόφαση 616/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Συμβιβαστικός προσδιορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση τμήματος Κ.Φ. 333, Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Παπα – Πέτρου Γαβαλά μετά από το με αρ. 77.129/2016 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης και το με αρ. 80.802/18-7-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Αναστασάκη (Απόφαση 544/2016 Οικονομικής Επιτροπής) και Συμβιβαστικός προσδιορισμός  αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Άννας Σταματάκη του Εμμανουήλ συζ. Κορνελάκη Εμμ. και Κορνελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, εμβαδού 180,01 μ2 στο Κ.Φ. 333 χώρο Δημοτικού Σχολείου, της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» τμήμα ΙV του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου και την απόδοση τμήματος στο 46ο Δημ. Σχολείο της περιοχής – έγκριση διάθεσης πίστωσης (απόφαση 591/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου».

⦁    α)Ακύρωση της αρ. 561/2016 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κ.Χ. πρασίνου» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της και β) έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κ.Χ. πρασίνου» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της.

⦁    Ακύρωση της αρ. 618/2016 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση προμήθειας λοιπών αναλώσιμων Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

⦁    Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνου δένδρου.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου  κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Έκδοση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

⦁    Αντικατάσταση μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. Δ.Η. 37.994/27-10-2006 (αρ. πρωτ. ΟΑΝΑΚ 1.994/27-11-20006) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.ΑΝ.Α.Κ. (νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) και Δήμου Ηρακλείου με θέμα «Οριοθέτηση ρεμάτων Δήμου Ηρακλείου» και ανάκληση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 669/2007 και 744/2012.