Την Δευτέρα   31-10-2016 και ώρα  18:00μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ» της  ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2015ΕΠ50200001 για την εκτέλεση του    υποέργου με τίτλο: 1ο Υποέργο: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»  ποσού 100.000,00 Ευρώ.
 2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων  αρδευτικών δικτύων    Τ.Κ.  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΒΟΛΕΩΝΩΝ,ΠΑΤΣΟΥ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» Δήμου Αμαρίου.
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ)  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ   
ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ   
ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».  
4. Έγκριση  και παραλαβή της μελέτης : Γεωτεχνική  μελέτη του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ   
ΑΜΑΡΙΟΥ ».  
5.  Αναμόρφωση προϋπ/σμού. 
6. Κατανομή πίστωσης στα σχολεία Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου ύψους 10.690,00 €.
7. Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης. 
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμαρίου στην Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής  Ορθότητας 
της κατανομής  δικαιωμάτων χρήσης  βοσκής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
9. Τροποποίηση της 123/14 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού  Εκπροσώπου στον ΕΣΔΑΚ.
10. Τροποποίηση της 96/14 απόφασης του Δ.Σ. περί  ορισμού  μελών στην Δημοτική  Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Αμαρίου.
11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη μέρους της δαπάνης διοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο: «AMARI green festival».