Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:
α) Σπυρόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου».
β) Ματαλλιωτάκη Γιώργου με θέμα: «Τριτοκοσμικές συνθήκες στην επιβίβαση και αποβίβαση τουριστών στο νομό Ηρακλείου-Σύγχρονος σταθμός στο Ηράκλειο»
γ) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Ατυχήματα από διέλευση πεζών στο ύψος του Καβρού Γεωργιούπολης»
δ) Κλάδου Μιχαήλ με θέμα: «Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης – Δήμου Μαλεβυζίου – Δήμου Ηρακλείου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στον Αλμυρό»

Δ. Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης (RIS CRETE). 

-    (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
 
1.  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 5ης Τροποποίησης Σχεδίου δράσης ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 214816/02-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

1.2 Έγκριση προγράμματος δράσεως προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων  της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης. 
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κα Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ). 

1.3 Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2017, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 433/7-10-2016 έγγραφο του Τμήματος  Τουρισμού ΠΕ Ρεθύμνου.
- (εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ).

1.4 Τροποποίηση Προϋπολογισμού δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης &  Π.Ε. Ηρακλείου έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 183967/27-9-2016  έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Κ.                                                                                    
  - (εισηγητής  ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Πολιτισμού κ. Φασουλάκης Κώστας).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
-    (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)
2.2 Ψήφιση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
-    (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

2.3 Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 206509/21-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
-    (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη).

3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Αποδοχή υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πλαισίου Interreg EU: 
1. BRANDTOUR: Building Regional Actions for New Developments in Tourism –Οικοδομώντας Περιφερειακές Δράσεις για νέα ανάπτυξη του Τουρισμού
2.    TANIA: TreAting contanimation through NanoremedIAtion (Αποκατάσταση Μόλυνσης μέσω Νανοαποκατάστασης)
3.    RoadCSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices- Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ και για Επιχειρηματικές Πρακτικές
4.    CLEAN Technologies and open innovation for low -carbon Regions-Τεχνολογίες και Ανοικτή Καινοτομία στις Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα,
σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

3.2    Αποδοχή υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πλαισίου    Interreg MED:
1.    BLUEISLANDS – Seasonal variation of waste as effect of tourism - Εποχιακή διακύμανση των απορριμμάτων ως συνέπεια του τουρισμού.
2.    SHERPA – SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations (Κοινή Γνώση στους Δημόσιους Φορείς για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων)
3.    ECO-EVOLVE – Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism (Προωθώντας τη συν εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη του βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού)
4.    InnoBlueGrowth – Horizontal Communication & Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level- Οριζόντιες Επικοινωνιακές Δράσεις και Κεφαλαιοποίηση της Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στη Μεσόγειο
5.    PANACeA – Streamlining Networking and Management efforts in Mediterranean Protected Areas for Enhanced Natural Conservation and Protection - Εξορθολογισμός των προσπαθειών δικτύωσης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών στη Μεσόγειο  για αυξημένη φυσική διατήρηση και Προστασία,
σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

3.3    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP Societal and Political Engagement of Young People to Environmental Issues (Horizon 2020), σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

3.4    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADAPT2CLIMA Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands' Agriculture (LIFE 2014), σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

- (εισηγήτρια των με αρ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ κα Χατζηγιάννη Ελένη) 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4.1 Ανάκληση της με αρ. 85/2016 (πρακτικό 9/27-7-2016) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

5.  Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 9/27-7-2016  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
  - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).