Αίτημα τροποποίησης του άρθρου 77 του Ν.4399/2016 αναφορικά με την τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο Ν.3299/2004 (Α’ 261) και στο Ν.3908/2011 (Α’ 8) και του άρθρου 78 του ίδιου νόμου που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Ν.3299/2004 (Α’ 261) και του Ν.3908/2011 (Α’ 8), ζήτησαν με κοινή επιστολή τους το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Επιμελητήριο Ηρακλείου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Χαρίτση.

Η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016, αποφασίστηκε η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης των ενταγμένων και μη ολοκληρωμένων έργων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, σε επτά (7) δόσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης μια επιχείρηση δύναται να έχει λάβει μόλις τα τρία έβδομα (3/7) από το εγκεκριμένο ποσό της επιχορήγησης, ενώ το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις, από το επόμενο έτος μετά την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Η σημαντική καθυστέρηση στην αποπληρωμή της εγκεκριμένης επιχορήγησης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης όσες από αυτές έχουν εκχωρήσει την επιχορήγηση σε Τραπεζικά ιδρύματα και έχουν λάβει ισόποση βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, επιβαρύνονται με πρόσθετα χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο, κλονίζει περαιτέρω τη βιωσιμότητα των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε να εκδοθεί απόφαση η οποία να ενεργοποιεί την περίπτωση ε. της παραγράφου 4. του άρθρου 77 του ν. 4399/2016- δυνατότητα συγχώνευσης της 5ης, 6ης και 7ης δόσης όταν το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ - για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης αιτούμαστε την επέκταση του μέτρου και για την 4η δόση, ήτοι τη δυνατότητα συγχώνευσης της 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης όταν το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ.

Επιπλέον αιτούμαστε την τροποποίηση της περίπτωσης α. της παραγράφου 3. του άρθρου 78 του Ν. 4399/2016 που αφορά στη δυνατότητα να χορηγηθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης που δεν έχει καταβληθεί, των υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα αιτούμαστε όπως το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται να δύναται να ανέλθει έως και το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της επιχορήγησης κατ’ έτος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις δε θα συμβάλουν μόνο στη βελτίωση της ρευστότητας και τον περιορισμό των εξόδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού ιστού, αλλά παράλληλα θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας.