Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.92/2016 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Παρασκευήαπότις οδούς Γαλενιανού και Καραμανλή στις οδούς Λεβήνου, από το ύψος της οδού Ιφιγένειας έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Δραμουντάνη, από το ύψος της οδού Μίνωος έως και το ύψος της οδού Λεβήνου.

H ανωτέρω απόφαση με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

"Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Ρασούλη Ιωάννη ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη Στυλιανή, Μανδαλάκη Γεώργιο, Χαιρέτη Εμμανουήλ, Ψαρρά Ιωάννη, Αμανατίδου Λεμονιά και τo αναπληρωματικό μέλος Κασαπάκη Μιχάλη.

Απόντων των κ.κ. Κυπραίου Ανδρέα, Ινιωτάκη Πέτρο, Πλερωνάκη Μυρωνία, Τσαπάκη Ιωάννη και Καραντινό Γεώργιο, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 14/11/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13.00

  Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.129462/10-11-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου,παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του ΔήμουΨυκάκος Βαγγέλης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 2: Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται την Παρασκευή στον Δήμο Ηρακλείου (δημόσια διαβούλευση)

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.  121066/21-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Παρασκευή, - από  τις οδούς Γαλενιανού  και Καραμανλή -  στις οδούς Λεβήνου, από το ύψος της οδού Ιφιγένειας  έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου και  Δραμουντάνη, από το ύψος της οδού Μίνωος έως και το ύψος της οδού Λεβήνου. 

  Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.       

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :

Τη με αριθμ.πρωτ. 121066/21-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
Τον Ν.4264/2014(ΦΕΚ 118/Α΄/13-05-2014

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε ΙO M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Παρασκευή, - απότις οδούς Γαλενιανούκαι Καραμανλή -στις οδούς Λεβήνου, από το ύψος της οδού Ιφιγένειαςέως το ύψος της οδού Μιχαήλ Αρχαγγέλου καιΔραμουντάνη, από το ύψος της οδού Μίνωος έως και το ύψος της οδού Λεβήνου.

Μετά την δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης."