Γνωστοποίηση αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: Έως τις 20/1/2017 στο Δήμο Χανίων 

Ο Δήμος Χανίων προκειμένου να εφαρμοστεί η με αρ. 939/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καλεί τους επαγγελματίες, που διαθέτουν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κατηγορίας (εστιατόρια-ταβέρνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπαρ, κ.λ.π.) να προσέλθουν στο τμήμα εσόδων (Κυδωνίας 29) και να γνωστοποιήσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου έως τις 20/1/2017.

Η εν λόγω δήλωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου, κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη, αφού πολλοί επαγγελματίες δεν έχουν δηλώσει αν και όφειλαν στο Δήμο Χανίων την αλλαγή του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος και της χρήσης του ακινήτου,  που στεγάζεται η επιχείρηση τους (άρθρο 2 παρ.1 Ν.25/75 ).

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά,ΤΚ 73100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] 

Οι επαγγελματίες  πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση του Ν.1599/1986 με κείμενο ως εξής:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η επιχείρηση μου με επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………… 
και ΑΦΜ……………………………………..
που στεγάζεται στην οδό …………………………………………………………………………………(πλήρης  διεύθυνση)  
και λειτουργεί ως ………………………………………………………………………………………………(κατηγορία χρήσης)  ηλεκτροδοτείται με τον………………………………………αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ή 
άλλου παρόχου……………………………………………………………..…. .

Σημειώνεται ότι εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, εκτός από το αναλογούν τέλος & πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 Ν.25/75.

Ξενοδοχειακές μονάδες

Για τα ξενοδοχεία, οι μεν χώροι οι διατεθειμένοι για ύπνο (δωμάτια, διαμερίσματα) καθώς και οι βοηθητικοί τους χώροι θεωρούνται ως κατοικία και τα τέλη τους υπολογίζονται με τον ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια, μπαρ, υποδοχή, γραφεία, κλπ.), θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα τέλη τους υπολογίζονται με τον ισχύοντα κατά κατηγορία συντελεστή.

Για να εφαρμοστεί η ανώτερο χρέωση οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 25/1975 περί υπολογισμού τελών.
2. Αναλυτική βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που να προκύπτουν αναλυτικά όλοι οι χώροι (και οι ημι-υπαίθριοι) του ξενοδοχείου αλλά και αναλυτικά η χρήση αυτών.
3. Έντυπο Ε9          
4.Σήμα ΕΟΤ από όπου θα προκύπτει ότι πρόκειται για ξενοδοχείο