Ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείο Ρεθύμνου με αφορμή το κλείσιμο ενός έτους.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή το κλείσιμο του έτους η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα πεπραγμένα του 2016 και να τονίσει ότι θα συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Διοίκηση της 7η ΥΠΕ Κρήτης για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών.

Α. Ανθρώπινο Δυναμικό & Στελέχωση
1.    Προκήρυξη και ολοκλήρωση επιλογής επτά (7) μόνιμων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ  των οποίων αναμένεται ο διορισμός τους σταδιακά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 (Διευθυντή Ουρολόγο, Αναισθησιολόγο, Νεφρολόγο, Χειρουργό, Βιοπαθολόγο, Ακτινολόγο, Ψυχίατρο).
2.    Προκήρυξη δύο (2) μόνιμων θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ (Διευθυντή ΤΕΠ και Ουρολόγου, Επιμελητή Β΄) των οποίων αναμένεται ο διορισμός τους εντός του 2017.
3.    Προκήρυξη τριανταπέντε (35) θέσεων λοιπού επιστημονικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου και το ΚΕΦΙΑΠ μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ.   
4.    Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού για τη ΜΕΘ από το ΚΕΕΛΠΝΟ με 3ετή θητεία.
5.    Πρόσληψη πέντε (5) επιπλέον επικουρικών ιατρών (Αναισθησιολόγου, Ακτινολόγου, Χειρουργού ΤΕΠ, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού). 
6.    Ανανέωση συμβάσεων εννέα (9) επικουρικών ιατρών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.
7.    Πρόσληψη πέντε (5) μόνιμων νοσηλευτών κλάδου ΤΕ και ενός (1) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηριών από την προκήρυξη 5Κ.
8.    Πρόσληψη δύο (2) ΤΕ νοσηλευτών μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.
9.    Ανανέωση δώδεκα (12) συμβάσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού για ένα έτος. 
10.    Πρόσληψη εννέα (9) μόνιμων Διοικητικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα, μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οκτώ (8) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 (1ΕΓ/2016).
11.    Πρόσληψη δεκαεννέα (19) υπαλλήλων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για τη καθαριότητα του Νοσοκομείου με σύμβαση έργου πλήρους απασχόλησης μέχρι την 31.12.2017. 
Συνοπτικά, για το 2016 προσλήφθηκαν 42 άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (μόνιμοι και επικουρικοί), ανανεώθηκαν 21 συμβάσεις επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού και προκηρύχτηκαν 9 θέσεις μόνιμων ιατρών και 35 θέσεις λοιπού προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ.   

Β. Αναβάθμιση Ιατρικών και λοιπών υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου
1.    Πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία 7 κλινών ΜΕΘ.  
2.    Επαναλειτουργία 2ης Χειρουργικής Αίθουσας.
3.    Περαιτέρω ανάπτυξη του Τμ. Φυσιοθεραπείας με έναν (1) επιπλέον φυσιοθεραπευτή και έναν (1) Λογοθεραπευτή και αξιοποίηση φορητού εξοπλισμού από το ΚΕΦΙΑΠ.
4.    Επαναλειτουργία Ουρολογικού Εξωτερικού Ιατρείου (με αγροτικό ιατρό).
5.    Επαναλειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας – (είχε σταματήσει η λειτουργία του από το 2011).
6.    Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Λογοθεραπείας σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 
7.    Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Υποδοχής Επισκεπτών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Εθελοντική προσφορά).
8.    Έναρξη λειτουργίας Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού 
9.    Νέο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρείου μέσω της υιοθέτησης λίστας αναμονής.
10.     Ολοκλήρωση συγγραφής Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και έγκριση του από την 7η ΥΠΕ Κρήτης.  
11.    Ενίσχυση γραμματειακής υποστήριξης Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων,  Γραφείου Κινήσεως  για την ταχύτερη εξυπηρέτηση ασθενών. 
12.    Εγκατάσταση νέου συστήματος Storage – αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου – ταχύτερη χρήση εφαρμογών σε ιατρεία και διοικητικά τμήματα – ταχύτερη εξυπηρέτηση ασθενών.
13.    Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού του Νοσοκομείου για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ και Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων.
14.    Ολοκλήρωση προ-κοστολόγησης για την σύνταξη μελέτης σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου (Κτιριακές υποδομές – Εξοπλισμός) ύψους 3.3 εκατομμυρίων ευρώ.
15.    Έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για την αντικατάσταση πέντε (5) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Νοσοκομείου ύψους 75.000 ευρώ. 
16.    Νομιμοποίηση των κτιρίων του Νοσοκομείου η οποία εκκρεμούσε για αρκετά χρόνια.
17.    Καταγραφή Κληροδοτημάτων του Νοσοκομείου και απόφαση Δ.Σ. για την ολοκλήρωση αποδοχής αυτών.

Γ. Οικονομική Λειτουργία 
Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου την 31.12.2016 εμφάνισε τη παρακάτω οικονομική θέση: 
Οι Συνολικές εισπράξεις από επιχορηγήσεις του Υπουργείου και των Ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 13.5εκ. ευρώ. Οι συνολικές πληρωμές για δαπάνες λειτουργίας και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές ανήλθαν στα 9εκ ευρώ ενώ οι πληρωμές προς ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για εφημερίες και υπερωριακή απασχόληση ανήλθαν στα 1.75 εκ. ευρώ.  Οι συνολικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου από νοσήλια και εργαστηριακές εξετάσεις για το 2016 εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 8 εκ. ευρώ ενώ οι δαπάνες λειτουργίας του στα 7 εκ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν προς προμηθευτές ανέρχονται στα 1,6 εκ. ευρώ τα οποία αφορούν δαπάνες Δ΄ τριμήνου 2016 (οφειλές κάτω των 90 ημερών) ύψους 1.3εκ ευρώ και 300χιλ παλαιότερες οφειλές για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Το νοσοκομείο οφείλει για δαπάνες εφημεριών και υπερωριακή απασχόληση μόνο τον μήνα Δεκέμβριο (2016) και πρόσθετες εφημερίες Β΄ εξαμήνου 2016 τα οποία θα πληρωθούν στις 27/2/2017. Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Νοσοκομείου την 31.12.2016 ανερχόταν στα 2.3 εκ. ευρώ το οποίο μετά από πληρωμές θα εμφανίζει πλεόνασμα 500χιλ ευρώ περίπου. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα  οικονομικά δεδομένα του Νοσοκομείου:    
1.    Συνολικές επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τα Ασφαλιστικά ταμεία ύψους 13.5 εκ. ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής: 
1.    Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες από το Υπουργείο: 5.2 εκ. ευρώ
2.    Επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Υπουργείο: 4.1 εκ. ευρώ
3.    Επιχορήγηση για Εφημερίες Ιατρών και Αμοιβές Λοιπού Προσωπικού από το Υπουργείο: 1.9 εκ. ευρώ
4.    Εισπράξεις από απαιτήσεις νοσηλίων (ΕΟΠΥΥ και λοιπά ταμεία): 2.2 εκ. ευρώ
5.    Επιχορήγηση για Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): 75 χιλ. ευρώ (αντικατάσταση 5 μηχανημάτων της ΜΤΝ)  
2.    Αποπληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ύψους 6.2 εκ. ευρώ (αφορά σε οφειλές 2 εκ. ευρώ παρελθόντων ετών 2010-2014 και οφειλές 4.1 εκ. για τη περίοδο 1/1/2015-31/3/2016).
3.    Αποπληρωμή οφειλών τρέχοντος έτους (2016) ύψους 2.8 εκ. ευρώ.
4.    Πληρωμή τακτικών εφημεριών ιατρικού προσωπικού και υπερωριακής απασχόλησης νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού ύψους: 1.65 εκ. (1/1/2016 έως 30/11/2016).
5.    Πληρωμές πρόσθετων εφημεριών Α΄ εξαμήνου 2016 ύψους 85 χιλ. ευρώ.
6.    Τα έσοδα του Νοσοκομείου για το 2016 που αφορούν σε νοσήλια και παρακλινικές εξετάσεις ανέρχονται περίπου στα 8 εκ. ευρώ ενώ τα βεβαιωμένα έσοδα (υποβολές) ανέρχονται στα 6εκ. ευρώ.  
7.    Το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα (καθαρή θέση) του Νοσοκομείου ανέρχεται στα 500χιλ ευρώ – πλεόνασμα.    

Κλείνοντας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιθυμεί να ευχαριστήσει το προσωπικό του Νοσοκομείου για την εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια που καταβάλει ώστε να ανταπεξέλθει με υπευθυνότητα στο έργο του καθώς και στην τεράστια συμβολή του στην επίτευξη των στόχων που θέτει η Διοίκηση.