Τροπολογία για την καταπολέμιση του δάκου κατέθεσαν βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Τροπολογία για την καταπολέμιση του δάκου, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόγραμμα δακοκτονίας, με τους χειρισμούς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να θέτουν εν αμφιβόλλω την φετινή ελιοπαραγωγή στη χώρα, κατέθεσαν οι Βουλευτές τη Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου, Μιχάλης Τσελέπης και Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

"ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου

«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Αρμοδιότητα προμήθειας υλικών και κατανομή δαπανών, στο πλαίσιο της κατάρτισης, συντονισμού και εποπτείας του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς.

Αιτιολογική Έκθεση

Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς,  αποτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης), αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) με το οποίο θεσπίστηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η «κατάρτιση, συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καταπολέμησης του δάκου» ανήκει στους επιχειρησιακούς στόχους της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και ειδικότερα στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα και αδυναμίες, με αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου. Τα προβλήματα αφορούν ιδίως την αρμοδιότητα προμήθειας των δακοκτόνων υλικών (εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες). Μέχρι το 2012 η προμήθεια πραγματοποιείτο από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες. Δυστυχώς όμως πολλοί διαγωνισμοί δεν ολοκληρώνονταν εγκαίρως, με συνέπεια να μην υλοποιείται το απαραίτητο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου. Μια ακόμη δυσμενής συνέπεια υπήρξε η διαφοροποίηση της τιμής των ίδιων υλικών δακοκτονίας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια.

Από το έτος 2013 και για δύο συνολικά έτη η διενέργεια του διαγωνισμού δακοκτονίας για το σύνολο της επικράτειας, έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άμεσο αποτέλεσμα υπήρξε η σημαντική εξοικονόμηση πόρων (για το 2016 το κόστος προμήθειας ανήλθε σε 5.059.000 ευρώ, έναντι 8.000.000 ευρώ με το προηγούμενο καθεστώς). Επίσης, διασφαλίστηκε απολύτως η έγκαιρη προμήθεια των υλικών, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει με σαφή, ορθολογικό και δημοσιονομικά θετικό τρόπο το ερμηνευτικό πρόβλημα που  προκύπτει από την ύπαρξη αντίθετων μεταξύ τους διατάξεων που ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα, ώστε να μην υφίσταται αμφιβολία ως προς την αρμοδιότητα προμήθειας υλικών και κατανομής δαπανών, στο πλαίσιο της κατάρτισης, του συντονισμού και της εποπτείας του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

Προτεινόμενη ρύθμιση

Το σημείο 31 του άρθρου 186, Β΄ Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία, Υποτομέας β΄, του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αντικαθίσταται ως εξής:

«31. Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων, κ.α. Ειδικά για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, η προμήθεια των φυτοπροστατευτικών υλικών δακοκτονίας, διενεργείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο να εισηγείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάθε ζήτημα σχετικό με την κατανομή των δαπανών δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες».