Συνεδρίαση Περιφερειακού  Συμβουλίου Κρήτης Κυριακή 5 Μαρτίου για την εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης  με τα παρακάτω θέματα:

1.    Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2.    Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.