Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κισσάμου στη Κίσσαμο στις 5-3-2017,ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ,ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.