Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν στην εκμετάλλευσή τους, τουλάχιστον 1 στρέμμα γης προς φύτευση. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που επιθυμούν να λάβουν άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ότι απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 27 Μαρτίου 2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν στην εκμετάλλευσή τους, τουλάχιστον 1 στρέμμα γης προς φύτευση.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Οι λεπτομέρειες για τις διατάξεις εφαρμογής των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των ενδιαφερομένων δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 600/Β/24.2.2017 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (28313 43805, Διεύθυνση: Δημητρακάκη 17).