Η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Πετρόλα ΑΕ, ανακοίνωσε στo Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η συγχώνευση εγκρίθηκε σύμφωνα με τον απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στα μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών στις 04.07.2011 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας επί απορροφήσεως των κατά 100% θυγατρικών και το δημοσίευμα στο zougla.gr, δεν απαιτήθηκε η σύγκληση γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών, δεν υπήρξε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της (απορροφούσας) εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και δεν χρειάστηκε έκδοση νέων μετοχών.