Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημαρχείο Κισσάμου από 28/4/2017 μέχρις τις 08/5/2017 για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

Δώδεκα (12) άτομα κλάδου ΔΕ1 για την είσπραξη του τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου και τη λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και τέσσερις (4) εργάτες καθαριότητας ΥΕ16 για την καθαριότητα της περιοχής με σύμβαση εργασίας έως δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, βάσει του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο από 28/4/2017 έως 8/5/2017 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Πληροφορίες στο τηλ. 28223-40215.