Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι την 24-4-2017, αναρτήθηκε η με Α.Π.: 2131.5/29128/2017/24-4-2017 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: Ω6ΔΧ4653ΠΩ-ΟΧΙ), με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, έως και την 31-12-2019. 

Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Πληροφοριακού συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (http://adeies.hcg.gr), στην ενότητα "Πληροφόρηση" -> "Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών" -> "Αντικατάσταση άδειας παλαιού τύπου".
        
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2813406942-26 Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.