Η προκήρυξη αφορά σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στις ΑΕΝ Κρήτης και Ασπροπύργου και Μακεδονίας

Με την αριθ. 2901.1/32474/2017/5-5-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 5121.01/12/03-08-2007 Προκήρυξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παραμένει εκκρεμής και αφορά στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής), στις ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας και Κρήτης, συνολικά τριών (03) και τη ματαίωση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας πλήρωσης αυτών. 

Δείτε την πλήρη απόφαση που έχει τοιχοκολληθεί στο Κεντρικό Κτίριο του ΥΝΑΝΠ και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia