Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18.00μ.μ.,με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα είναι τα εξής: 

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
2.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
3.    Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
4.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (59 & 72 /2017 αποφ. Οικ. Επιτρ.) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
5.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
6.    Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή (ανακύκλωση) αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006) Γραφείου Μηχανοργάνωσης  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
7.    Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιεράπετρας    (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
8.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
9.    Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
10.    Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
11.    Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ  Γεωργαλάκης) 
12.    Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
13.    Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για λειτουργία καλοκαιρινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης) 
14.    Εκλογή Αντιπροέδρου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.) 
15.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας, του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη  εφεδρικής γεώτρησης στη θέση Πολιανά της Τ.Κ. Μύθων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ  Λουτσέτης) 
16.    Τροποποίηση  της με αριθμό 203/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Τ.Ο.Ε.Β Ιεράπετρας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
17.    Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ιεράπετρας με τον Ελληνικό Οργανισμό  «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) για την εκτέλεση του έργου «Διατήρηση επί τόπου του κεδροδάσους της νήσου Χρυσής, Ιεράπετρας, Κρήτης» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
18.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τη λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια της θερινής αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ Αγίου Ιωάννη. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
19.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης «διαδρομές προσπέλασης λεωφορείων στο νέο σταθμό του ΚΤΕΛ»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
20.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην αποβίβαση-επιβίβαση των τουριστικών λεωφορείων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
21.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην παραχώρηση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
22.    Εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά στον χαρακτηρισμό του κάθετου δρόμου επί της οδού Κόρακα (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
23.    Εισήγηση της Ε.Π.Ζ που αφορά στη ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Σταυροχωρίου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
24.    Κοπή και αντικατάσταση δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
25.    Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην προς απαλλοτρίωση ζώνη του δρόμου παράκαμψη Ιεράπετρας Γρα Λυγιάς  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
26.     Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
27.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην οδό Μ. Φωνιαδάκη (πρώην Στέκι Νεολαίας)»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
28.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συνεχιζόμενης πράξης «Αρδευτικές δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας» του Προγράμματος (ΠΑΑ 2014-2020) Μέτρο 4-Υπομέτρο 4.3, Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 186580   (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
29.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συνεχιζόμενης πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» του Προγράμματος (ΠΑΑ 2014-2020) Μέτρο 4-Υπομέτρο 4.3, Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α 949879  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
30.    Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
31.     Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμαύκας για τη διοργάνωση εκδήλωσης (Εισηγητής: Αργύριος Παντζής) 
32.    Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
33.    Διαγραφή τελών άρδευσης  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
34.    Διαγραφή τελών ύδρευσης  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
35.    Συζήτηση επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λήψη απόφασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
36.    Οργάνωση της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης  -εφαρμογή στάθμευσης με καταβολή τέλους στάθμευσης και χρονικού περιορισμού σε δρόμους του κέντρου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)