Κονδύλι για την αναβάθμιση των υποδομών στην υδροάδρευση λαμβάνει ο δήμος Σφακίων

Κατόπιν του υπ’αρίθ. 1381/12-06-2017 αιτήματος του Δήμου Σφακίων που υπεβλήθη  στο Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ 19515/16-06-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  χρηματοδότηση ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 €) για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας που προκύπτουν την καλοκαιρινή περίοδο κυρίως στο ορεινό μέτωπο του Δήμου και για την αναβάθμιση των υποδομών στην υδροάδρευση του Δήμου Σφακίων.