Την Δευτέρα 3 Ιουλίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 3η  του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της

  εργασίας Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου.

Θέμα 2ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας».

 

Θέμα 3ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για τον καθαρισμό παραλίας ΤΚ Παχείας ΄Αμμου.

Θέμα 4ο: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ   Ιεράπετρας .

Θέμα 5ο:Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης .Θέμα 6ο: Ψήφιση διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 7ο:΄Ασκηση ή μη ανάκλησης κατά της υπ΄αρ. 149/2017 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Θέμα 8ο:΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της 169/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

Θέμα 9ο: «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού στην ΔΕ Ιεράπετρας.

Θέμα 10ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση αιγιαλού στην περιοχή Θόλος Καβουσίου.

Θέμα 11ο:΄Εκριση πρακτικών δημοπρασίας    για την εκμίσθωση αιγιαλού στην περιοχή Θόλος της ΤΚ Καβουσίου για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Θέμα 12ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον καθαρισμό νήσου Χρυσής.