Έφτασε η ώρα για τις μεταρρυθμίσεις που τόσο καιρό οι πολίτες περίμεναν στον δημόσιο τομέα ώστε να γίνει πιο ελκυστικός και πιο ανθρώπινος προς στον πολίτη. 

Ήδη ετοιμάζονται:

1. Νέοι χάρτες των οργανισμών που ανήκουν σε κάθε υπουργείο καθώς και σε εποπτευόμενους οργανισμούς.

2. Καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας και τα προσόντα που χρειάζονται για κάθε πλήρωση θέσης.

3. Μέχρι τέλος του έτους τοποθετούνται οι νέοι γενικοί διευθυντές και μέχρι τον Απρίλιο οι διευθυντές και οι τμηματάρχες.

4. Μέχρι το τέλους του έτους τοποθετούνται στην θέση των Γενικών Γραμματέων, διοικητικοί υπάλληλοι είτε από το μητρώο επιτελικών στελεχών είτε από ιδιώτες υψηλών προσόντων.

5. Εφαρμογή προγράμματος κινητικότητα σε εθελοντική βάση.

6. Αξιολόγηση προσωπικού.

7. Προσλήψεις, έχουν προγραμματιστεί 7100 μέχρι το τέλος του 2017.

8. Αναβάθμιση των Κ.Ε.Π.

9. Θα υπάρξει αξιοποίηση νέων με υψηλά προσόντα σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠ.

10. Αντιμετώπιση του ζητήματος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου.

11. Μηχανισμός για τις ανάγκες πρόσληψης.

12. Σύσταση μητρώου διαδικασιών σε κάθε φορέα.

13. Συγκρότηση εθνικού συμβουλίου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

14. Υποβολή προτάσεων έργων και δράσεων τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας.

15. Διοίκηση μέσω στόχων.

16. Αντιμετώπιση των κατακερματισμένων και αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

17. Συγχώνευση ελεγκτικών μηχανισμών και υιοθέτηση διεθνών προτύπων.