Την Δευτέρα 4/9/17, στις 11.30πμ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα υπογράψει σύμβαση  με τον ανάδοχο του έργου "Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε Οικισμούς του Δήμου Ρεθύμης, στο γραφείο του, στο Δημαρχείο. 

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, στους οικισμούς Ρουσσοσπίτι - Μυριοκέφαλα- - Γουλεδιανα –Mέση –Πρινέ-Αδελε –Πηγή-Καρέ-Μύρθιο κ.λ.π.και όπου κριθεί απαραίτητο κατά την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης από ξηρολιθοδομή επιμελημένης επιφάνειας και
λιθοδομής κ.λ.π.

Οι προτεινόμενες εργασίες είναι: 

1. Γενικές εκσκαφές θεμελίων
2. Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα
3. Τοίχοι αντιστήριξης από ογκόλιθους
4. Τοίχοι αντιστήριξης από ξηρολιθοδομή
5. Τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή
6. Επιχώματα

Το έργο έχει Προϋπολογισμό 50.000,00 € και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ. 

Οσοι ενδιαφέρεστε για ρεπορταζ, καλώς να ορίσετε