Απαντώντας σε σχετική Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών στην Κρήτη (ENISA) η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναφέρει τα εξής:
Όπως ενημέρωσε η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,
"Τον τελευταίο καιρό και μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν με το Υπουργείο Υποδομών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καταφέραμε να έχουμε μία πολύ θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα.
Με την υπ.αρ. 278/3-6-2010 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίστηκε η παραχώρηση έκτασης εμβαδού 15.748,5 στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, η οποία είναι όμορη προς το χώρο που θα δημιουργηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και σε συνέχεια του κολυμβητηρίου. Η αναφερόμενη έκταση κρίθηκε ομόφωνα ως αναγκαία και κατάλληλη για τα διδακτήρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) από την Επιτροπή για τον έλεγχο της καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την ανέγερση των διδακτηρίων του ΣΕΠ, η οποία συγκροτήθηκε με την Φ.3/5174/1-9-2010 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κρήτης.
Στον παραπάνω χώρο πρόκειται να ανεγερθούν τα διδακτήρια του ολοήμερου Νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 60 νηπίων), του ολοήμερου Δημοτικού σχολείου (δυναμικότητας 300 μαθητών) και του Γυμνασίου-Λυκείου (δυναμικότητας 420 μαθητών).
Στις 9-9-2010 συνήλθε η επιτροπή καταλληλότητας και εξέτασε το χώρο για την ανέγερση του ΣΕΠ στην προαναφερόμενη περιοχή Βουτών, ενώ ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ως φορέας υλοποίησης του έργου έχει ξεκινήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για τη κατά το δυνατό συντομότερη ανέγερση των νέων διδακτηρίων του ΣΕΠ.
Ως βραχυπρόθεσμη προσωρινή λύση του προβλήματος έλλειψης χώρου του ΣΕΠ, με ενέργειες της υπηρεσίας και σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, θα γίνει, άμεσα, μετεστέγαση των τμημάτων ΔΕ (Γυμνασίου) του ΣΕΠ, στο κτηριακό συγκρότημα του 11ου Γυμνασίου και 13 Λυκείου Ηρακλείου στην οδό Μάχης Κρήτης (όμορη με το ΣΕΠ περιοχή), σε 6 αίθουσες και εργαστήρια, συνεπώς από το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει πρόβλημα χώρου του ΣΕΠ.
Κατά τον τρέχον σχολικό έτος 2010-2011, εκδόθηκαν αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κρήτης με τις οποίες ορίστηκαν η Δ/ντρια του ΣΕΠ, η Υποδ/ντρια ΠΕ του ΣΕΠ και η Υποδ/ντρια ΔΕ, για 3 σχολικά έτη. 
Στελεχώθηκε το ΣΕΠ με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα αγγλόφωνα και τα ελληνόφωνα τμήματα που ήταν: 13 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΣΕΠ, 2 εκπαιδευτικοί με ολική διάθεση από τις Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ Ηρακλείου στο ΣΕΠ, 12 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, 8 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 8 εκπαιδευτικοί με μερική διάθεση στο ΣΕΠ για κάλυψη ολιγόωρων μαθημάτων, κυρίως στα τμήματα του γυμνασίου του ΣΕΠ, όπου δεν ήταν δυνατόν να συμπληρωθεί πλήρες ωράριο εκπαιδευτικού.
Για το νέο σχολικό έτος 2011-2012 ύστερα από το με αρ.πρ.2533/28-4-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΔΒΜΘ, στο οποίο αναφέρονταν το απαιτούμενο προσωπικό για το έτος 2011-12, όπως μας προτάθηκε από τη Δ/νση του ΣΕΠ, εκδόθηκε προκήρυξη που αφορά στη στελέχωση των Ελληνόφωνων και Αγγλόφωνων τμημάτων. Σήμερα οι διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων αυτών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΠ, ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Κρήτης, όρισε πενταμελή Επιτροπή για τη διατύπωση προτάσεων θεσμικού πλαισίου στελέχωσης και λειτουργίας του ΣΕΠ Ηρακλείου. Η Επιτροπή αυτή, ύστερα από 2 συνεδριάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατέθεσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ΣΕΠ φορείς, εκπαιδευτικοί και γονείς μαθητών, κωδικοποίησε και απέστειλε προς την Αν.Υπουργό και προς το Γεν.Γραμματέα του Υπ.Παιδείας το Φ.32/2995/13-5-2011 έγγραφο με θεσμικές προτάσεις που αφορούσαν στο ΣΕΠ οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου".