Στη χτεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε τη διάθεση πι-στώσεων συνολικού ύψους 387.000 Ευρώ για έργα, που θα υλοποιηθούν στην Περιφε-ρειακή Ενότητα Ρεθύμνης από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και από άλλους φορείς. 

Συγκεκριμένα, το ποσό των 24.800 Ευρώ θα διατεθεί για επείγουσες εργασίες συντήρη-σης σε τμήματα του ΒΟΑΚ (καθαρισμός τάφρων και πρανών),  100.000 Ευρώ θα διατε-θούν για εργασίες αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας σε όλο το επαρχιακό δίκτυο του Νομού, μήκους 600 χλμ, που θα εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Πε-ριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 150.000 Ευρώ θα διατεθεί για εργολαβίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες και καθαρισμού τάφρων και πρανών  και τεχνικών του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.  

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσε-ων, που αφορούν σε έργα στο Χρωμοναστήρι και τον εξοπλισμό της νέας πτέρυγας του Γηροκομείου. Η πρώτη σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-μνης και του Δήμου Ρεθύμνης και περιλαμβάνει την εκταμίευση 53.000 Ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προκειμένου να εκτελεστεί το έρ-γο «Εργασίες στεγάνωσης – συλλογής ομβρίων και επέκτασης δικτύου άρδευσης λιμνο-δεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης. Με τη δεύτερη προγραμματική σύμ-βαση, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  (ΠΕΡ)και του Γηροκομείου, η ΠΕΡ θα χρηματοδοτήσει την αγορά πλήρους ξενοδοχειακού εξοπλισμού της νέας πτέρυγας του Γηροκομείου Ρεθύμνης, ύψους 60.000 Ευρώ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Λιμενι-κού Ταμείου Ρεθύμνου προκειμένου στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ να αναλάβουν την επίβλεψη του προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας & Θάλασσας» 2014 – 2020  έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Πλακιά», λόγω του ότι το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου δε διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Στη χτεσινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ενέκρινε τη διάθεση συνολικής πίστωσης 387.000 Ευρώ, για έργα υποδομών στο Νομό Ρεθύμνου. Με τη χρη-ματοδότηση αυτή είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε επείγουσες εργασίες για την αποκατά-σταση της οδικής ασφάλειας τόσο σε τμήματα του ΒΟΑΚ όσο και κατά μήκος ολόκληρου του επαρχιακού οδικού  δικτύού. Επίσης διασφαλίσαμε πόρους, ώστε να συνδράμουμε το έργο και τις ανάγκες φορέων του Νομού μας μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ενώ όπου είναι απαραίτητο, διαθέτουμε το προσωπικό των Υπηρεσιών μας προκειμένου να διευκολύνουμε φορείς του τόπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υλοποίη-ση μεγάλων έργων λόγω έλλειψης προσωπικού και διαχειριστικής επάρκειας»