Για τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017

Τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων βρίσκονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, (οδός Καλλιρόης Παρρέν-Σιγανού 4, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 28310 52452), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους και εκπροσώπων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο
της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.