Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για την υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης τριάντα 30 κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας, για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης,  με τίτλο: «Μαγειρική»  διάρκειας 350 ωρών.

Ο Οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα  30-10-2017 έως και την Παρασκευή  10-11-2017,  MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά  και ώρα από 8:00 π.μ. έως  13:00 μ.μ.,  όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λαμίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαμία τηλ 22310-51074), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του καταστήματος κράτησης Χανίων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λαμίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr