Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, στις 10 το πρωϊ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης θα υπογράψει με τον ανάδοχο εργολάβο σύμβαση ανάπλασης  της οδού Ιωνίας και των κάθετων σε αυτή οδών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 344.000 Ευρώ είναι η  ανάπλαση της οδού Ιωνίας η οποία βρίσκεται εντός της πόλης του Ρεθύμνου στην περιοχή Περιβολίων-Μυσσιρίων καθώς και των καθέτων σε αυτή οδών (οδός 110 Μαρτύρων, οδός Μανδηλαρά , οδός Σαράφη και οδός Κάμπελ).
Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

1. ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ:

• Καθαίρεση υφιστάμενων κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και ραμπών που βρίσκονται εντός των ορίων του οδοστρώματος.
• Κλείσιμο υφιστάμενου ανοικτού καναλιού ομβρίων (το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της οδού Ιωνίας) με την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου D1000 mm, επίχωση με προϊόντα εκσκαφής & φρεζαρίσματος και τοποθέτηση σιδηρών εσχαρών ομβρίων ανά 20μ. μήκος.
• Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 8εκ.
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
• Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης 
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
• Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου επί ασφαλτοσκυροδέματος πάχους 5cm σε όλες τις διασταυρώσεις με τις κάθετες οδούς, χρώματος ανοικτού γκρι, σε αντίθεση με το σκούρο γκρι της ασφάλτου (προκειμένου να δίνουν οπτικά το σήμα της αλλαγής στον οδηγό του οχήματος ότι εισέρχεται σε κόμβο και πρέπει να ελαττώσει την ταχύτητα του). 
• Αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων και εσχαρών για προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος
• Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά
• Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων, στους στύλους της ΔΕΗ,  φωτιστικών σωμάτων, με νέα τεχνολογίας LED ισχύος έως 80 W, με κατάλληλο γαλβανισμένο βραχίονα μήκους 1 m ίδιου χρώματος με το φωτιστικό.  

2.  ΟΔΟΣ 110 ΜΑΡΤΥΡΩΝ (νότιο τμήμα):

• Καθαίρεση υφιστάμενων κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και ραμπών που βρίσκονται εντός των ορίων του οδοστρώματος.
• Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 8εκ. 
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
• Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης.
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ. 
• Αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων και εσχαρών για προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος.
• Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά 
• Τμηματική αποκατάσταση φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα στο βόρειο τμήμα της οδού
• Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων, στους στύλους της ΔΕΗ,  φωτιστικών σωμάτων, με νέα τεχνολογίας LED ισχύος έως 80 W, με κατάλληλο γαλβανισμένο βραχίονα μήκους 1 m ίδιου χρώματος με το φωτιστικό.  
• Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία 110 Μαρτύρων και ανακαίνιση και τοποθέτηση υφιστάμενων ιστών φωτισμού.       

3.  ΟΔΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (νότιο τμήμα) :

• Καθαίρεση υφιστάμενων κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και ραμπών που βρίσκονται εντός των ορίων του οδοστρώματος.
• Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 8εκ.
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
• Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης 
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
• Αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων και εσχαρών για προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος
• Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά
• Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων, στους στύλους της ΔΕΗ,  φωτιστικών σωμάτων, με νέα τεχνολογίας LED ισχύος έως 50 W, με κατάλληλο γαλβανισμένο βραχίονα μήκους 1 m ίδιου χρώματος με το φωτιστικό.

4.  ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΦΗ :

• Αναβιβασμός ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων και εσχαρών για προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος
• Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων, στους στύλους της ΔΕΗ,  φωτιστικών σωμάτων, με νέα τεχνολογίας LED ισχύος έως 80 W, με κατάλληλο βραχίονα μήκους 1 m. 

5.  ΟΔΟΣ ΚΑΜΠΕΛ :

• Κατακευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.