Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17Α του Ν.4046/12 δίνεται η δυνατότητα σε όσες κτηνοτροφικές μονάδες λειτουργούσαν και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο κατά την 12 Μαρτίου 2012 εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών  να συνεχίσουν τη λειτουργία τους λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό σχετική άδεια (Άδεια διατήρησης).

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017. Μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέ-φωνο 2831343812.