Εξετάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων  Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Τη Δευτέρα 27/11 στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότη-τας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης), πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη φορά, με ποσοστό επιτυχίας 100%, οι εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, στο πιστοποιημένο ερ-γαστήριο πληροφορικής του εξεταστικού κέντρου, στην κεντρική δομή Ηγουμένου Γαβρι-ήλ 103-105. 

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του, για συμμετοχή στις εξετάσεις. 

To κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο, αφορά μόνο στο ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο, χωρίς καμιά άλλη οικονομική επιβάρυνση. 

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τις εξετάσεις Ο.Χ.Γ.Φ. παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος (έναντι της Τρά-πεζας Πειραιώς), καθημερινώς και ώρες 08:00-15:00, καθώς και στα τηλέφωνα 28313-43810 (κα Σωτηροπούλου) ή στα 28310 40050-52 (κος Νικολουδάκης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν σχετικά με τις εξετάσεις στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης http://www.kekaper.gr.