Τι είναι τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια – Τι μπορούν να προσφέρουν στις χιλιάδες επιχειρήσεις - μέλη τους, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των τοπικών οικονομιών

Σε πυρετό διεργασιών βρίσκονται τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια όλης της χώρας, τα οποία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία καθώς οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων – ειδικά στις συγκυρίες της οικονομικής κρίσης στο επιχειρείν  – επιτελούν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνον της προώθησης της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Με αυτό το δεδομένο, η μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Όμως τι είναι τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια και ποιος ο ρόλος τους;

Τα Επιμελητήρια ή αλλιώς τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποτελούν υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

Τελούν  υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους.

Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από το κράτος, ούτε επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα έσοδά τους, ουσιαστικά, προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, το ΓΕΜΗ, ανταποδοτικές υπηρεσίες κ.α. Να σημειωθεί πως κάθε χρόνο ελέγχονται για την οικονομική διαχείριση, από το Υπ. Ανάπτυξης, μέσω ορκωτών λογιστών.

Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Η παροχή προς την Πολιτεία, γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο, γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό) επιτρέπεται να  λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Το οποίο μπορεί να έχει επιμέρους τμήματα όπως, βιομηχανικό,  εμπορικό, μεταποιητικό, υπηρεσιών. 

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά:

α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.
β. Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.
γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα ημεδαπών Τραπεζών, τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές μονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες εκτός περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο αρχίζει, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας και στην περίπτωση των νομικών προσώπων από τη σύστασή τους.

Τι μπορούν να προσφέρουν τα Επιμελητήρια

Τα μέλη των Επιμελητηρίων  μπορούν να ενημερώνονται για διακηρύξεις δημοσίων υπηρεσιών, να αναζητούν πληροφορίες από εμπορικούς οδηγούς ξένων χωρών, οδηγούς εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενημερώνονται  για διάφορους κρατικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους, για παράδειγμα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Barcode, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, υπηρεσίες οργανισμού προώθησης εξαγωγών, οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, πιστοποιητικά ποιότητας (ISO). 

Επιπλέον τα Επιμελητήρια  μπορούν να χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, να παρέχουν πληροφορίες για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και να τα ενημερώνουν για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Επίσης μπορούν να αναλαμβάνουν ύστερα από αίτηση μέλους, την υποβολή  ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημάτων και δικαιολογητικών,  για λογαριασμό των μελών ή υποψήφιων μελών του, να συγκεντρώνουν και να παραδίδουν σε αυτά κάθε πιστοποιητικό και έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση.

Στις αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Υποβάλλουν  προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες.
Αναλαμβάνουν μόνα τους ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

Μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’), την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού. 

Διεξάγουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005, ενώ μπορούν να οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.