Επανάληψη συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  επί της τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010), της 18ης Δεκεμβρίου 2017, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 19η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Χανίων, (Κυδωνίας 29) με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

- Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της 566/1997 κανονιστικής πράξης χρήσεων γης στη Παλιά Πόλη Χανίων.