Παρουσιάστηκαν στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκη-ση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ΠΕΡ) κατά τα έτη 2013 και 2017 προχώρησε με τη στήριξη και συνεργασία διαφόρων φορέων του νομού ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα,  στη συλλογή στοιχείων αναφορικά στο πώς προλαμβάνεται  η έννοια της προληπτικής οδοντιατρικής και της οδοντικής κατάστασης των παιδιών, που διαβιούν έξω από το άστυ. 

Τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποίησε η διεπιστημονική ομάδα της κινητής οδοντιατρικής μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης με τη χρήση ειδικού ατομικού εντύπου - ερωτηματολογίου, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της σε σχολεία ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε και κατέγραψε την συμβολή της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της προληπτικής παρέμβασης. Στα παραπάνω συνεκτιμήθηκε το περιεχόμενο του προληπτικού προγράμματος, που εφαρμόστηκε στην πρώιμη παιδική ηλικία ως μια από τις σημαντικότερες προληπτικές επεμβάσεις της στοματικής υγιεινής στην ενήλικη ζωή. Στη Διεπιστημονική Ομάδα της Κινητής Μονάδας συμμετείχαν μια επισκέπτρια Υγείας και μια Κοινωνική Λειτουργός της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΡ, μια Νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και  ιδιώτες, μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Η ολιστική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (το 2013 και το 2017) μέσω της συνδυασμένης δράσης των προαναφερθέντων φορέων.

Η έρευνα με τίτλο «Η ανάδειξη του ρόλου της κινητής οδοντιατρικής μονάδας στην προληπτική στοματική υγιεινή των παιδιών με τη συνέργεια δημόσιων και ι-διωτικών φορέων» παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με Θέμα: «Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα υγείας: Η υπέρβαση της «κατακερματισμένης» ιατρικής περίθαλψης» που διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το διάστημα 12 έως και 14 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως προκύπτει από τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, παρόλο που το μέγεθος του δείγματος των παιδιών είναι διαφορετικό στις δύο φάσεις της ολιστικής παρέμβασης της Μονάδας, παρατηρήθηκε αύξηση (από 73,8% σε 85%) των παιδιών που βουρτσίζουν τα δόντια τους και εκείνων που διατηρούν υγιές περιοδόντιο (από 34,6% σε 66,5%). 

Η συσχέτιση υγιούς περιοδόντιου και η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν εμφανίστηκε στατιστικώς σημαντική (p>0.05). Σημαντικό εύρημα που αποδεικνύει το μη μονοσήμαντο περιεχόμενο (εξάρτηση από ένα μόνο παράγοντα) της διατήρησης της στοματικής υγιεινής.   

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι  μετά την ευαισθητοποίηση της κοινότητας δύ-ναται να καταγραφεί η αυξητική τάση φροντίδας της παιδικής στοματικής υγιεινής. 

Η συνέργεια των φορέων ανέδειξε τη σπουδαιότητα των προληπτικών μέτρων στην στοματική υγιεινή, η οποία μέσω της έρευνας αναδείχτηκε ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που στηρίζεται στην συνδυασμένη εφαρμογή μέτρων, στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και στην αλλαγή νοοτροπίας προκειμένου να υιοθετούνται  καλές συνήθειες φροντίδας του στόματος.