Σε 42,76 εκατ. ευρώ ανήλθαν ζημιές μετά από φόρους του ομίλου «ΑΓΕΤ-Ηρακλής» το πρώτο εξάμηνο, έναντι 2,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος την Τρίτη. Η εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2011 παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 34,17 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 147,45 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένες κατά 30,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 128,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 30,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ζημιές 24,01 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 37,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε ζημιές 18,98 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 40,35 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Η κάμψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του 2011 οφείλεται στη συνεχιζόμενη πτώση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και της κατασκευαστικής δραστηριότητας στα δημόσια έργα υποδομής στην εσωτερική αγορά.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σύμφωνα με το in.gr, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν σημαντικά από την απομείωση της αξίας αδρανών πάγιων στοιχείων παραγωγής.

Η ανακοίνωση του ομίλου σημειώνει ότι «στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος Excellence του Ομίλου Lafarge, η εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών και εφοδιαστικών λειτουργιών. Ειδικότερα για το πρώτο εξάμηνο του 2011, η σημαντική μείωση του σταθερού κόστους αντιστάθμισε μερικώς τις συνέπειες της πτώσης της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς καθώς και της αύξησης των τιμών των καυσίμων».