Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προχωράει στην πρόσληψη 25 ατόμων για τις ανάγκες της καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 1 έως και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. και στη διεύθυνση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Γαρεδάκη Ευλαμπίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813 404429).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (https://www.hc-crete.gr) και στο πεδίο Νέα –  Ανακοινώσεις, οι ενδιαφερόμενοι -ες μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση, την ανακοίνωση και το  παράρτημα, όπου αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες των αιτούμενων θέσεων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και χρονική διάρκεια σύμβασης, ο αριθμός των ατόμων καθώς και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.