Δευτέρα και ώρα 19.00 με 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 5/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αριθμ.: 445/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Υπογραφή σύμβασης με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking» και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης και των Δήμων της Κρήτης για το ερευνητικό έργο “ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET-METERING) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET-METERING) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά  οικ. έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 605/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. οικ. έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 7ο: Τροπ/ση της υπ’ αριθμ.: 335/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα «Κατάταξη Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πλατανιά στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το Συσκευαστήριο – Αποθήκη/Κατοικία ευρισκομένου εκτός οικισμού Πανέθυμου, ΔΕ Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός περιαστικών δασών - χωματερών - αντιπυρικών δρόμων - δασικών δρόμων - αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Παράταση Προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο ''Γεωργίου Μουζουράκη'' Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο: Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά